Bugun...ADIǴABZEM YİZEĞEŞ’EN ADIGÉYİM KIŞÉWOXIĞEW BEDAWUŞME YAĹITE

Tarih: 09-09-2015 07:38:07 + -


Adıǵe réspublikém yis ćele yécaqoxem yayiĺes yeceğu waḣte rağejejığ.


ADIǴABZEM YİZEĞEŞ’EN ADIGÉYİM KIŞÉWOXIĞEW BEDAWUŞME YAĹITE

ADIǴABZEM YİZEĞEŞ’EN ADIGÉYİM KIŞÉWOXIĞEW BEDAWUŞME YAĹITE

 

Adıǵe réspublikém yis ćele yécaqoxem yayiĺes yeceğu waḣte rağejejığ. aş yeḣuĺ`ew Adıǵabzemće txıĺıćexem yarécenxew sabiyme txıĺxer yafırağehığex, awo axer cıryi zećem yafikuştxep, sıda ṕome yaḣşe ofım kıxećew yikun fedyizew kıdećığegoxep.

yağehazırığe txıĺxem ćenığexer xağehağex. guşıem paé meke tétxeğe désexer, peépĺ pkığoxer, nı-tıxer zıxelejeşt ofş`enxer. txıĺıćexer wupĺequn şöáşem yiĺxew ğeréqo yecaṕexem yaxağeheğağex.

cı  ćeleyéğacexer zemızeğığexem, kinığou kaşıḣuğexem, zıdırığaştere-zıdıramğaştexerem kebleğere waḣtem téguş`ıhanxew yarızerağenaferer.

 

Adıgéyim ĺepk gurıt yeceṕe 36 yit. gurıt yecaṕexem Adıǵabzer cıreće şızerağaş`eştme amal zefeşhaf pl`ı şıew kıxağeşı. axeme yaşışı zım nıdeĺfıbzer xetep. yipeće zereşıtığe ş`ıćew ĺepk şöĺır yah zıfiorer oáxıjığ. Adıǵabzer gurıt yecaṕexem yaşarağehı sıhatyi 4-6 kıdxeĺıtağew.

Mı Adıǵe ćeleyécaqoxe Adıǵabzer zıumıĺxem yaṫonere klasım kışéğejağew kıxaxın amal yaı` Adıǵabza, litératura, hawome kavkaz ĺepkxem yaḱultra zerağeş`eştır.

 

Fitınığe Radyom yiguşıeğuğew Adıǵabze txıĺıćexem yadelejağeme yaşışew Syityime Sare kıxéğeşı Adıǵabzem yizeğeşen féğehığew.

 

Syityime: timıĺepkeğuxem kıxaxın fit zerağeş`eştır: bzer , litératurer, ḱultırır. Adıǵexem Adıǵabzer zerağaşe. txıĺxer ze kıdeğećığo kıdedğećın tĺećırep. aḣşer yikurep. txıĺıćew kıdećığ ya `` klasım paé litératuremće txıĺ. bzer zezğaş`exereryi şıex, awo litératurer zezğaş`exerer nahıbe ḣuğe.

 

Fitınığe Radyom yiguş`eğuğe bze ş`enığelejew Ançökor, suret txıĺxer zığehazırığeme yaşış ćeleyécaqoxew mıadıǵexew, Adıǵabze zıumıĺxew ar zezğaş`exerem yapaé. wublaṕe yecaṕem ćes ćelešıquxem yapaé ğeréqo kıdağećığağex, cı ya 5 (tfınırem) kışéğejağew ya 7 (blınıre ) klasxem yanes Adıǵabzemće yağehazerığex. 2002 yiĺesım kışéğejağew aş fede txıĺxer kıdağaćıjığağex. yadıre Adıǵexew yanıdeĺfıbze zezğaş`e zışü`éğoxemiy yapaye txıĺıćexer yafirikuxerep, yeo Suret.

Ançöko Surét: txxıĺem detxer nah erıfeğux. ćew be xedğehağer.

Adıǵabzer şö`eć yimıew yecaṕexem yaşızerağeşenım feğehığağew xebzeğewçüğer yiĺes zawoleće wuzećeabejıme oáxıjığağ. aş kızeredeĺıtağew ćeleyécaqom kıxixın fit zeriğeş`enew yişü`éğor. mı xebzeğewçüğer zereoáxıjığem ĺepkım, nıdeĺfıbzem yizeğeş`en ĺeşew yiyağe kéćığew kıxéğeşı fitınığe Radyom yiguşıeğuğe Adıgéyim şış bedawoş lejaqou Źewkoj Zawor.

 

Źewkoj Źawor: se zeresş`eremće xebzeğewçüğer zereoáxığ. yiyağew kićığer – Adıǵabzer Adıǵeu zezğaşerer nah maće ḣuğe. mır Adıǵexer xeğetquhanım yipolitik. sabıyme yafitınığexer yawoko. wupće ketecı: wurısıbzemći fitınığe wukonığeba ar?  femıyéme Wurısıbzeryi zeréremğaş`eba?  Xeḱumće, keralığo  xabzetxığexemće, Adıǵabzem keralığobze ĺeǵaṕe yiı`. yao Adıǵabzer xeḱum yikow şağeféderep. mı yiwjıre yiĺes 15 Putyinır kızıtéhağem newj xeḱuxem yafitınığexer yawkox, axer nah maće meḣux. Adıǵabzemi yehıĺ`ağewi arı. Mezḱu yipolitike zebliḣurep. aş fede fitınığexer yaexep cıdedem xeḱuxem.

Adıǵexew Tırḱuyém şıexem Adıǵabzer yaşarağeş`enew zışıćaźağem kışéjew ofığo ketecığeme yaşış Adıǵabzer sıd fede harıfıĺa zerıtıştır zıfeṕoştır. Tırḱuyém şıe Adıǵexem  latin harıfıĺer nah kafepsınćeştew kıxağeşı bexeme.

feşhafxem, guşıem paé ş`enığelej zırızxem kao Adıǵabzer cı zerıĺ kırilır nah değu`.

Fitınığe Radyom yiguşıeğuğe bedawoş lejaqou Źewkoj Źawor kızerioremće, latin harıfıĺew zeredunayew nah şağeféderer ećıb Adıǵexem yabze zerağeş`eştıme nah yaerıfeğut. aş kızerioremće, 1936 yiĺesım nese Adıǵexem latin harıfıĺe yaağ. Krilır Adıǵabzem kémıqo , yaş makexer zeće kımıtışöw şenığelejıbexemi kıxağeşı.

 

Fyitınığe Radyo, Şerces Laryis

 

 

Адыгабзэм изэгъэшIэн Адыгеим къыщеохыгъэу бэдаушмэ алъытэ

 

Адыгэ республикэм ис кIэлэеджакIохэм яилъэс еджэгъу уахътэ рагъэжьэжьыгъ. Ащ ехъулIэу адыгабзэмкIэ тхылъыкIэхэм ареджэнхэу сабыймэ тхылъхэр афырагъэхьыгъэх, ау ахэр джыри зэкIэм афикъущтхэп, сыда пIомэ ахъщэ Iофым къыхэкIэу икъу фэдизэу къыдэкIыгъэгохэп.

Агъэхьазырыгъэ тхылъхэм кIэныгъэхэр хагъэхьагъэх. ГущыIэм пае мэкъэ тетхэгъэ десэхэр, пэеплъ пкъыгъохэр, ны-тыхэр зыхэлэжьэщт IофшIэнхэр. ТхылъыкIэхэр уплъэкIун шъуашэм илъхэу гъорекIо еджапIэхэм ахагъэхьэгъагъэх.

Джы  кIэлэегъаджэхэр зэмызэгъыгъэхэм, къиныгъоу къащыхъугъэхэм, зыдырыгъаштэрэ-зыдырамгъаштэхэрэм къэблэгъэрэ уахътэм тегущыIэнхэу ары зэрагъэнафэрэр.

 

Алыгеим лъэпкъ гурыт еджэпIэ 36 ит. Гурыт еджапIэхэм адыгабзэр джырэкIэ щызэрагъашIэщтмэ амал зэфэшъхьафиплI щыIэу къыхагъэщы. Ахэм ащыщым зым ныдэлъфыбзэр хэтэп. ЫпэкIэ зэрэщытыгъэ шIыкIэу лъэпкъ шъолъыр Iахь зыфиIорэр Iуахыжьыгъ. Адыгабзэр гурыт еджапIэхэм ащарагъэхьы сыхьати 4-6 къыдхэлъытагъэу.

 

Мыадыгэ кIэлэеджакIохэу адыгабзэр зыIумылъхэм я тIонэрэ классым къыщегъэжьагъэу къыхахын амал яI адыгабза, литература, хьаумэ Кавказ лъэпкъхэм якультура зэрагъэшIэщтыр.

 

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэу адыгабзэ тхылъыкIэхэм адэлэжьагъэмэ ащыщэу Ситимэ Сарэ къыхегъэщы адыгабзэм изэгъэшIэн фэгъэхьыгъэу.

 

Ситимэ: Тимылъэпкъэгъухэм къыхахын фит зэрагъэшIэщтыр: бзэр , литературэр, культурэр. Адыгэхэм адыгабзэр зэрагъашIэ. Тхылъхэр зэ къыдэгъэкIыгъоу къыдэдгъэкIын тлъэкIрэп. Ахъщэр икъурэп. ТхылъыкIэу къыдэкIыгъ я II классым пае литературэмкIэ тхылъ. Бзэр зэзгъашIэхэрэри щыIэх, ау литературэр зэзгъашIэхэрэр нахьыбэ хъугъэ.

 

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ бзэшIэныгъэлэжьэу Анцокъо Сурэт тхылъхэр зыгъэхьазырыгъэмэ ащыщ кIэлэеджакIохэу мыадыгэхэу, адыгабзэ зыIумылъхэу ар зэзгъашIэхэрэм апае. УблэпIэ еджапIэм чIэс кIэлэцIыкIхэм апае гъорекIо къыдагъэкIгъагъэх, джы я 5къыщегъэжьагъэу я 7 классхэм анэс адыгабзэмкIэ агъэхьазырыгъэх. 2002 илъэсым къыщегъэжьагъэу ащ фэдэ тхылъхэр къыдагъэIыжьыгъагъэх. Адырэ адыгэхэу яныдэлъфыбзэ зэзгъашIэ зышIоигъохэми апаи тхылъыкIэхэр афикъухэрэп, еIо Сурэт.

Анцокъо Сурет: Тххылъэм дэтхэр нахь Iэрыфэгъух. КIэу бэ хэдгъэхьагъэр.

Адыгабзэр шIокI имыIэу еджапIэхэм ащызэрагъэшIэным фэгъэхьгъэгъэ хэбзэгъэуцугъэр илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ Iуахыжьгъагъ. Ащ къызэрэдэлъытагъэу кIэлэеджакIом къыхихын фит зэригъэшIэнэу ышIоигъор. Мы хэбзэгъэуцугъэр зэрэIуахыжьыгъэм лъэпкъым, ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн лъэшэу иягъэ къекIыгъэу къыхегъэщы Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим щыщ бэдауш лэжьакIоу Дзэукъожь Заур.

 

Дзэукъожь Заур: Сэ зэрэсшIэрэмкIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрэIуахыгъ. Иягъэу къикIыгъэр – адыгабзэр адыгэу зэзгъашIэрэр нахь макIэ хъугъэ. Мыр адыгэхэр хэгъэткIухьаным иполитик. Сабыймэ яфитыныгъэхэр аукъо. УпчIэ къэтэджы: урысыбзэмкIи фитыныгъэ укъоныгъэба ар?  Фэмыемэ урысыбзэри зэрерэмгъашIэба.  ХэкумкIэ,къэралыгъо  хабзэтхыгъэхэмкIэ, адыгабзэм къэралыгъобзэ лъэгапIэ иI. Ау адыгабзэр хэкум икъоу щагъэфедэрэп. Мы ыужрэ илъэс 15 Путиныр къызытехьагъэм нэуж хэкухэм яфитыныгъэхэр аукъох, ахэр нахь макIэ мэхъух. Адыгабзэми ехьылIагъэуи ары. Мэзкуу иполитикэ зэблихъурэп. Ащ фэдэ фитыныгъэхэр яIэхэп джы дэдэм хэкухэм.

Адыгэхэу Тыркуем щыIэхэм адыгабзэр ащарагъэшIэнэу зыщыдзадзагъэм къыщежьэу Iофыгъоу къэтэджыгъэмэ ащыщ адыгабзэр сыд фэдэ хьарыфылъа зэрытыщтыр зыфэпIощтыр. Тыркуем щыIэ адыгэхэм  латин хьарыфылъэр нахь къафэпсынкIэщтэу къыхагъэщы бэхэмэ.

Фэшъхьафхэм, гущыIэм пае шIэныгъэлэжь зырызхэм къаIо адыгабзэр джы зэрылъ киррилицыр нахь дэгъоу.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ бэдауш лэжьакIоу Дзэукъожь Заур къызэриIорэмкIэ, латин хьарыфылъэу зэрэдунаеу нахь щагъэфедэрэр IэкIыб адыгэхэм абзэ зэрагъэшIэщтмэ нахь яIэрыфэгъут. Ащ къызэриIорэмкIэ, 1936 илъэсым нэс адыгэхэм латин хьарыфылъэ яIагъ. Кириллицыр адыгабзэм къемыкIоу , ащ макъэхэр зэкIэ къымытышъоу шIэныгъэлэжьыбэхэми къыхагъэщы.

 

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис
Kıxećıṕe: Şerces Laryis

Editör: Hatko Nuri Ersoy

Mı kebarım 3201 fedize yecağex.

FACEBOOK PIUH
Pıuh

ADERE DUNAY Kebarxer

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI