Bugun...BZIWPSAĹE

Tarih: 23-02-2016 13:44:46 Mefeyequ: 23-02-2016 14:20:46 + -


Zıpezış'ıjew guşıaqo bzıwux.


BZIWPSAĹE

BZIWPSAĹE

 

Yišexer: Adıǵe: Bzıwpsaĺe,  Arab: ببغاء ,  Tr: Papağan, İn: Parrot,  Fr: perroquet, Rus: попугай, Latin: psittacus  

 

Bzıwpsaĺe, bzıwpsaĺeşöxer (Psittaciformes) ḱupır zış’ıre pepkı ğaşığe, lı pıte bzegu uju zié, śı ĺıdıpş’ıxer tétew fabe xeğogu ćıṕeme yaşıpsewure bzıwı zefeşhzfıme yaratığe še.  Mı bzıwıxeme zağore yazefeşhafıxeme yadiyi şıṕ’orere kaojızı zıpaş’ıjışü.

 

 

Yaş’ıćexer

Yaĺakoxer ćaḱo, ṫur yigupeće ğazağe, ṫuri yıibıće ğezağew ĺeḣoámbe pĺ’ı yie şıt. Yipeće ğezağe ĺeḣoámbeme yaĺapsexer zı şönedıće zerepxığex. Yıibıće ğezağe yapere re yapĺınıre ĺeḣoámbexemće yiwujće zıxağane, yipepk diğeapıagorem ĺepsınće yipşe dećışüx. Yipşe dećıxe zıḣurem yapepxıxer yaşınıre ĺakom fede zıdaığew zereşıtıxem peé yaneha değo yipşe dećıre bzıwıxew yaĺıtex

Yişıure pepkır ğumı ğaşığew zéqo şıt. Yixere pepkıri yişxıştıxer tiriwbetene zı téwbıtaṕe fede zıdéığı. Bzegur ğumew lıwḣo şıt. Ay feşhafe bzem yean pkığe ofır yeĺeğu. Yabzeguxer ćaḱow pıte. Yapepkıće şöáṕe zıtéĺı çexer yawbatezı qošıĺıxer yaşxışü.

 

 

Bzıwpsaĺeme yatamexer ćaḱox. Areşte şıtı betımi Zelanda Ş’e m yibzıwpsaĺe pémışrexeme yazeće bıbıqox. Nehaberemće zediṫo amırıme ḱupew ćiyixegorem mebıbıx. Avustralya'm şıpsewure  kakaduxer, yabağe minıxeme yanesew aḣoğow kızadaquha.

Şxe bete ziğapsefı bete asededex. Yişö wuśışö şıtıxer çıǵıxeme yaxeqoáş’exezı yaxemıĺeğoşüne ğabıĺığe meḣux. Yaśıxer wuśışör neha téqow pĺıjı,ğojı, şüḣoánṫe, fıjı re şü’ıšaşö meḣuşü. Bzıwpsaĺexeme guşıaće ş’ıće yamıemiy, šıfıme yaorexeme zapaş’ıjızı zexaxığe guşıar tirağazejı.

Yapsewuće

Bzıwpsaĺexer zereḣow çıǵı şıume yaşepsewux.  Şhaém šıfı makexem re melodixer zeriğaṩ’e  zıpeş’ıjıće zeşü’eğaćıće zéream peé wıne beme ḣerxeme yarisew yaşépĺıx. Yawśeunı peé yaḣerxeme çıǵı kutame šıquxer yaripĺhame yişü’ağe keqo. Yanıbğexer çıǵı ğoáneme, mıjö zegoçığe ṫoáéxeme yaşaş’ı. Şhağusexer zefeşü’ew zerewbıtıx. Yipk yinı bzıxeme zı yiĺesım 2-3 fediz ćenće kaćešı, neha šıquxeme ćenće be kaćešı.

 

 

Şxenığe

Yizetéfığeme byapxığew ṫemığe, nekığe, mışüqu re ćexer yaşxı. Hašwuš zışxıre zefeşhaf zawli mepsewu.

Guşıen

Bzıwpsaĺexer, ĺeşew guĺıte zeraém peé zerağaş’ere guşıeme yafeoáğe yamış’ew zepıte tirağazejı. Ş’ıwopsım şhafite şıpsewuxe zıḣurem šıfıxemre adere psewuşhaxeme zepamış’ıje zereşıtır fepĺırığexeme yaĺeğuğ. Yaneha guşıaqo zefeşhafır jako bzıwpsaĺer arı. Ḣuxer bzıxeme yaneha değo meguşıex. Bıźaşöme yafede zı guşı’e ş’e zızirağaş’erem güşü’aṕş’em papĺexerep. Téáĺha yaptımi zexaş’ıćırep (yagurıorep). Yağesaće sambırığe fay.

Yazefeşhafığeće bzıwpsaĺeme yaneha guşıanım feazexer moreşte çezıwı ćışün ĺeiştıx.

•             Jako,(Bzıwpsaĺe yejaşö)

Jako

 

 

•             Amazon

Amazon

 

•             Bğeguşüḣoánṫe bzıw,

 

 

 

•             Lori,

Lori

 

•             Kakadu,

Kakadu

 

•             Ara,

Ara

 

•             Hadrıxenef (Cennet) Bzıwpsaĺeı,

 Hadrıxenef (Cennet) Bzıwpsaĺeı

 

•             Sultan Bzıwpsaĺer.

Sultan Bzıwpsaĺer

 

 

İskender

 

 

Bğeguşüḣoánṫe bzıwım fede zağore zefeşhaqfıme yaqguşıaćexer şüyi makem zerefedem peé zexemış’ıćışüne meḣu. Axeme yadıjće  yejaşö bzıwpsaĺe, amazon bzıwpsaĺe, ara re kakadu fede zefeşhafıme yaorexer gupsefe değo zexepş’ıćışö meguşıaşüx. Bzıwxer guşıaćem feaze zış’ırexer, ğesaće re genetik ş’ıće re şharıqoxer yafiş’ew meḣuşü.

Bzıwpsaĺexer bzıwım şışıme yişhaḱuš organizasyonu yaneha ĺeşığe psezıpıte şıtıxew zıfeḣuğer-ıwujıpker zepışer zepiğawçönće feazededex. Guşıem peé telefon kızéworem "alo" amırıme pşem yiwodıcın kızéworem "xet ar"  fede guşıexer yaoşüx. Miy fede guşıexer kézğaorer yapere ğesaćem yepxığe şerşıtım yiguğ keṫćın fay.

Yağaş’exer

Yifızeguğeće yiĺes 70 fediz zığaş’ere bzıwpsaĺeme 315'ım nahı be zetéfığe yiew şıt. Ḣerım yisıxer yiĺes 30-40 fedize mepsewuşüx. Yiĺes şe nıko ğaş’e zığaş’ağexer yaĺeğuğex. Bzıwpsaĺexer ćešıxegorem mebağox.

Yayağexer

Argane lejığeme yayağe zirağaćırem peé bere yawuax. Ğer şıaćem rehate zeresexerem peé ḣerım yiş’ıhağew wöápĺışüm woĺei. Şhaém (şhaćem) "bzıwpsaĺe sımecağe" ziraore psittakozu wuzır, šıfıme yapiriğahe zereşıtım peé yayağe koğaćınewiy şıtıx.

Yazebǵırıćıće

Afrika, Amerika, Asya re Okyanusya'm tropikal mezı ĺenıkome yaşepsewux. Tırḱuye'm yej yişıaćeće şıpsewure zefeşhafı ṫur mıxer arı:  bzıwpsaĺe wıśışö re İskender bzıwpsaĺer.

 

Şışıṕeş’ıće

Bzıwpsaĺexer bzegu ş’ıćemće şha ḱupı ṫum zétéćıx;

1.            De re mışüquće zızğaşxeire bzegu zenćı šaşüte ziéxer. 

2.            Ćırı ḱupse psıće zızğaşxeire bzegu pırśe ziéxer.

•             Wınağo Psittacidae: zefeşhaf 332

•             Yixere wınağo Loriinae: loriler 12 cınısımće zefeşhaf 53

•             Yixere wınağo Psittacinae: 9 ĺekoğ

•             Ĺekoğ Psittrichadini

•             Ĺekoğ Nestorini: 1 cınıs, zefeşhafı 3

•             Ĺekoğ Strigopini:

•             Ĺekoğ Micropsittini: zefeşhaf 6, yizefeşhaf pstewır zı cınısım şızerewğoyiğe şıtıx.

•             Ĺekoğ Cyclopsitticini: şxınçümṕe bzıwpsaĺexer, cınıs 3 zefeşhaf 6

•             Ĺekoğ Platycercini: 4 cınısımće zefeşhaf 37

•             Ĺekoğ Psittaculini: 12 cınısımće zefeşhaf 66

•             Ĺekoğ Psittacini: 3 cınısımće zefeşhaf 12

•             Ĺekoğ Arini: 30 cınısımće zefeşhaf 148 

 

Hatko Nuri Ersoy
Kıxećıṕe: Hadram medya

Mı kebarım 2358 fedize yecağex.

FACEBOOK PIUH
Pıuh

ADERE BZIWIXER Kebarxer

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI