Bugun...ĞEŞÜ’EN

Tarih: 30-11--0001 00:00:00 Mefeyequ: 20-04-2016 11:33:51 + -
 ĞEŞÜ’EN

ADIǴABZE ĞEṨÜ`EN

ÇERKESÇE MEVLİD

                           MERETKO Fehmi TÜMER        

               

ĞEŞÜ`E N

 

                

 

Sallü ala resulina MUHAMMED  S.A.S

Alemım wurirahmet woe MUHAMMED S.A.S

 

THAM yišeće yeseğaje stxınır

Šıfxem yanah daxemiy se festxınır

Sışeguğu THAM, mırı se xesxınır

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Woe dünayim wukemıqoe tıdeyığ

Ti nenawxer zerepsewo eṫṫeştığ

Te nahıjxem mıriy teşte yadeştığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Woe dünayim wukemıqoe wime  kewuğ

Šıfxem kaémıwoewuy bırsımiy yewuğ

Woe wi keqoen šıfxemiy yaguṩü`eğuğ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Wéate wukemıḣoe bğeqoedıjığ

Wi nıbjır xım kızesım wéane goaşeriy ĺexıjığ

Wéatej Abdulmuttalibiy wiştejığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Wi şe şıpḣur ṕiğoew şınešıquxer bğeḣuştığ

Á şınexer  ḣun nahıriy woe koepĺıştığ

Cebrailım femışıa   wadıjımdiy  kınesığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Şem wuzpeçım wigušıqu xeićığ

Cebrailım wigušıqur pxithaićığ

Pşıpḣušıquy zeştem yıguy kićıştığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Wéatej Çabem yi Thamatewuy şısığ

Woe wakızxeḣoem beğoenır kafesığ

Waraka yišew yeceğaṩüxe goeriy  kuṩüxesığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

 

 

 

Wi nıbj yiĺesiyim yitew wéatejıy yexıjığ

Wéateş Ebu Talibı hafe wukfişinejığ

Ş`eqoaşe Şamım wuzdişe zeḣum ğoegum zıkşiğezejığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Wi nıbjır ṕĺ`ıćımıy kınesığ

Zı şeş goerem cebrailır kupfınesığ

Yec kuiuiziy yecenım gur riğesığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Wiştağenće yeçaće  ćerep  yeṕ`oağ

Cebrailır  THAM yišeće  yeceğağ

Wuzefızım yecenıriy kepşteğağ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Hira mezım á mezınem wukiḣuṩütığ

Woe pş`ağep  á kubdeguşıarer xetığ

Woe wigu gume yafedep boe gunetığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Tane  Haticemdiy  wukesığ  wućezezgoere

Mow  zışxıan  kıstaḣu` ṕoe goere

Wuğoeĺıy  wuşıyağ  pĺeğuğer  bğeş`ağoegoere

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Tec  şxıanım  zezışećıge  şıyerer  kuiuağ

Á  maker  zızexewoexım  woe  cıriy  wukeştağ

Árdedem  Cebrailır  kızereqoağer  Haticem  yebğeş`ağ

Sipsem  hah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Guṩüapş`e, Guṩüapş`e  şıpke  keṕ`oağer

THAM  yı  jınefıpse  cád  mı  woe  Kupĺıqoağer

Se  wi  gupşıse  sede  mı  šıfxem  woerı  YATHAĹIQOER

Sipsem  nah  ṩü`ı    wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Şıpker  yış`eşt  šıfe  yecağem

Mıxoemış`e  feş`eştep  THAM  peblağem

Zıgoeremiy  febğedeṩü`ştep,áy  yimaṩü`e  gum   éblağem

Mır  te  keteoe  ELHAMDULİLLAHİL  ALEMİL  ALİYYİ  ḢALAKAL  `İNSANELEHU  WOELEHUL ALEM

 

 

 

THAM  zipse  yape  kiğeş`ığer  woerı

Gum  kihırer  zepstewuriy  zıfiğewçüğer  woerı

Thaĺıqoenığer zerıriğekuğeriy  woerı

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Ğaş`em  yıwuız  cade  zeritığer  woerı

Txıĺım  yanah  daxer  zerıtığer  woerı

Wi  gupşıseğuxem  yanah  ṩü`ı  yaĺeğurer  woerı

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Wukızxećığe  ĺepkım  yišeri arapep

Woe  wi  gupşıse  zıfemıhırem  yigu  yiĺır  ćerep

Woe  wi  ğoegum  zıšıf  tećığ  yaome  ziy  fezgeṩüeşeştep

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

THAM  woe  mı  dünayim  wukırişexığ

Sawa  zıfaore  psıṩüxer  tede  deşexığ

Kisram  yi  téṫıshaṕer  şı`ım  pxırışığ

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Woe  wukemıqoeğağeme  te  sı tş`ejıştığ

Zıtımış`ejew  xetxem  yawujı  titıştığ

Thamıće  tĺeğurem  zeććemiy  tıtéunćeştığ

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

MERETKO  Fehmim  mır  yitxığezı  ṩüéc

Resulu  MUHAMMEDIM  yiše  zexeṩüxıme  zı selewatiy  áy  ṩüféc

Ṩüigu  yıĺır  THAM  kuṩüdéğeḣu  si  xeḱu  azane  Ṩüşıc

Mı  kes`oağexer  zexeṩüxıme  sipsem  paé  zı  fatiha  ṩükısféc

 

THAM  YIŠEĆE  KITFÉXIĞE  HAÉXEM  ṨÜ`I  FES  YATEĴÜĞEX

MIY  YAFEŞ`IĆIY  Tİ  THAĹIQOE  SELEWAT  FÉTEĴÜĞEH

 

 

SALLUALARESULİNA  MUHAMMED  S.A.S

 

Ebu  Talip  yi  ṩüz  goaşe  Fatme  nan

Woe  wéaneriy  wi  gupşıseğuxem  zeććem  yan

Cihadı  fi  sebilillahır  te  ti  can

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

 

 

 

Ficar  zawoem  woe  wazxeham

Šıf  wućınım  ṕa  yequğep  woe  RESUL

Şabzer,bzepsır  wuwğoeyiy  wéateşme  yapetığ

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Woe  šıfxer  Keṩüoate  šıf  değur  xetı  fed

Şıpker  tine  kıéwoe  zeretĺeğurer  sıdı  fed

Sixoeşxer  ṩüksedeu`  ti  resulum  yiše  MUHAMMED  S.A.S

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Ş`eqoeşağem  febğajiy  ğoeğum  wutéhağ

Şıpkağeće  wi  oş`aćexer  zetéhağ

Woe  kuṕ`iğu`  šıfme  mıriy  boe  yagu  rihağ

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Çabem  yi  téḣoer  maṩü`em  yısığağ

Á  ş`ıṕe  daxeriy  psıṩüxem  riş`ığağ

Áy  şılajerexem  waxetew woeriy  pş`ıjığağ

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Haceruleswoed  zıfaorer  zı  mıĵöe  ṩü`ıš

Woe  sitha mı  tiguxer  lajem  yemgelıš

Bırsım  zızfigaderer  Nahberemće  ṩü`ıš

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Šıfxem  yanah  ğeṩü`ağer  téane  Haticerarı

Dinı  İSLAMIM  yape  kihağerarı

Woe  wi  make  zexixe  wawujı  kimıhaştır  tarı

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Wéateşım  yi éale  Ali  zı  élešıquğ

Din  İSLAMIR  zızexexım  yıgušıqu yequğ

Şıner  zışışır  şığupşıy  wipşediy  kéquğ

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Din   İSLAMIR  ebu  cehilxem  yaşha  yıhağep

Mır  THAM  kéoe  ṕoew  keṕ`oağexer  áy  ziy  yagurıuağep

Habeşistanı  qoağe  çınaḣiéxer  yawne  rağesıjığexep

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe  RESUL

 

 

 

 

Kureyşım  yithamatexer  yawuji  yıhağ

Necaşim  yı  kale  qoešımiy  ĺihağ

Mıxer  te  kıtenıkokuzı  Kıteṩütıj  yaoağ

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe RESUL

 

Caferı  Tayyarı  şıpkeriy  kiuağ

Te  zıparımiy  tıripşıĺ`ep  yiuağ

Din  İSLAMIM  tihağetiy  mıy  tıkrafıjağ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Necaşim  ṩüi  dinır  kısfeṩü`oat  yiuağ

Caferı  Tayyarı  zećće  kioetağ

İsem  yidiniy  yappeće  mıy  fedekebzağ

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe RESUL

 

Necaşim  haéxer  değoe  kiğeṩü`ağ

Dini  İSLAMIR  zızexéxım  yigoapew  guṩü`ağ

Bıslımenığem  boe  ĺeşe  kadeapı`ağ

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Kureyşım  yı  šıfxer šıfığem  yıćığ

Mıdünayim  şıṩüĺeğuğeme  kaṩüoe  xet  nıbem  riş`ığ

Sıd  ṩüş`emiy  ṩü`ıağe  yiep  kureyşır,  İSLAMIM  yı  tığe  kıkoećığ

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Ğoegum  zıdexırem  wuzşışıneştır  arapırarı

Mıdünayim  yanah  ğeṩüağer  resul  MUHAMMEDIR ARI(S.A.S)

Mır  áy  kiuağ  šıfım  yıṩü`ığer THAM  zerédeurer arı

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

İSLAMIM  yiğogu  tepşeçağe  wuzxer  kubdeseşeçı

KURANEW  kıtfephaxığemće  šıfxer  seşeçı
Wuzfenıkoe  gupşıser  sıdmıy  á txıĺım kıxećı

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

THAM  woe  mıdünayim  wukiğeqoeğağ

Woeṩüiblımre  ş`iblımre  yatétxer  kupĺıqoeğağ

Zepstewumiy  selamıṩüxer  woe  kupfahığağ

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

 

 

 

Woe  mıdıre  šıfxem  yafede  jawuy  wiağep

THARİY  woe  kuitıştımće  ziy  yıwujı  kinağep

Şhaérem  zağoere  šıfme  woe  wuzexaş`ıćıştığep

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Wişhaşıgum  zı  woeṩüapşe  tetıştığ

Tığeriy  ĺeşe  áy  boe  kenıkokuştığ

Woe  koepĺırem yıgu  jıbğe  dećıştığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Winexem  boe  şıjeriy  yaĺeğuştığ

Wawujće  kaqoereriy  woe  pĺeğuştığ

Ğoegudexığe  zığeğoeşağexer  wadiy  kesıştığ

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Kupféxığe  txıĺır  ashabım  zeapaxıştığ

Yemızeşxe  şeşıy  mafıy  yeceştığ

Wuşıyemiy  withaqumeme  zexaxıştığ

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Wišexer  tığe  jıye  zepeus

Woe  ṩü`ı  wuzıĺeğurer  xetmiy  seriy  siğus

Wi  gupşıseğuxer  ĵöağoe  fede  zepeus

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

Nübüwoetım  yı  mıḣurır  kuptéĺığ

Wéabıme  me  daxe  kıpıwuştığ

Zı  abjıb  yaṫeće  p`şı ṫu źer bğenebğeştığ

Sipsem  nah  ṩü`ı  wuseĺeğu  woe  RESUL

 

THAM  YIŠEĆE  KITFÉXIĞE  HAÉXEM  ṨÜ`I  FES  YATEĴÜĞEX

MIY  YAFEŞ`IĆIY  Tİ  THAĹIQOE  SELEWAT  FÉTEĴÜĞEH

 

SALLUALARESULİNA  MUHAMMED  S.A.S

 

Wufayeme wi axoambem psı kibğeşıştığ

Ğogu wuriqome şıǵxem selam koatıştığ

Ḣurmaće xepş`ağer á ĺeḣanem kećıştığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

 

 

 

Mı dünay šıfme ziy wéabǵığep

Zıgoere kocağeme sıkeqoştep yeṕ`oağep

Zı baźe nemiemiy ziy kubnesığep

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Azane makem sédeugore mır setxı

Wiş`enığem yipşağer xı thapşı
Sımış`erer zezğeş`enew wusewupş`ı

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Wi ashabxem winequ tığer yaĺeğuğ

THAR  zımış`ereme İSLAMIR gubğene kıtfaĺeğuğ

Sıdfediz wuz tşeçımiy mı DİNIR te ṩü`ı tĺeğuğ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

KURANIR lewhi mahfuzım ze kéxe kéxığ

Dünay woaṩüem yıpşe beytulizzetım kéquğ

Šıfxer fenıkoe xu kesiy ayet ayetew kéxığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Şeşxem yanah daxer kadiri şeşır arı

Á şeşım yıbeğoenıṩüxer titxıĺ KURANIR arı

Yecerem yıgu mewşebı yemıcerer wuneḣuğer arı

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Šıfxer Ṫuć Şı yiĺese ğoguṩüxem kébğebleğağ

Yahudiyexer komıdeow kodeu fede zıkağeĺeğoağ

Dinır zebǵırawtınew oğu` zepihağağ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

KURANIR suretiṫuıće kupfihığ

Zem Dıhye fede zem zere cebraile kupfihığ

Zemiy woerew(A.S) zemiy Jınefıpse fede kıipxığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

THAM YİŠEĆE KITFÉXIĞE HAÉXEM ṨÜ`I FES YATEĴÜĞEX

MIY YA FEŞ`IĆIY Tİ THAĹIQOE  SELEWAT  FÉTEĴÜĞEH

 

 

 

 

 

 

SALLUALARESULİNA  MUHAMMED  S.A.S

 

Zı şeşe hacerul eswoedım zebğeş`ıĺ`ağ

Árdedem cebrailır kupĺıqoağ

Tec ya MUHAMMED(A.S) THAM selam kuitıjığ kuiuağ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Sıketeciy mow zıkesıwzedığ

Aş`exdedew sikebzenığer zığeterezığ

Árdedemdiy si şıw zetéĺ kısfesığ

THAM feş`ıće si gupşıseğuxem yapaé sınesığ

 

Si şıwum sıtéṫıshıy kudusum sıqoağ

Ğogum kıspeğoećığexemiy ziy samıbğuquĺ`ağ

Şıwum sıkéxıy Á ḣuruğo mıĵöem sebğuquĺ`ağ

Cebrailımre serıre yappere nemazır zedetş`ığağ

 

Si şıwur zepĺırem yı ĺabje tıriźeş`tığ

Dünay waṩüem ĺe wujişće blećıştığ

Yaṫonere waṩüem sıznesımdiy sıkewçüığ

Ádeydedem thaĺıqoeme nemazıriy şazğeş`ığ

 

Si şıwu tıteṫıshıy MİRACIMDİY téqoĺ`ağ

Árdeydedem burakıriy kıunağ

Mıy yakınewujı nerdıwanırıy keqoağ

Mıy tıtésew arşı alam teqoĺ`ağ

 

Sızepĺem çınahié cebrailır meğı

Yıgu kéwo yığogur mewdiy şewxı

Árdedemdiy refrefıriy kepsıxı

Ár kıs`iğow ALLAHAM  sı fépsıxı

 

Woe siresulur cırenese tede wukenağ

Sipser kurmen kupfeḣu` sithar ĺeşe cı sıkeqoağ

Wi gupşıseğuxem  se woe ĺeşe ṩü`ı wazğeĺeğuğağ

SUMMEEDENA FETEDELLA FE KANE KAB KAWSEYNİ EWOEDNAr

zexewoezğexığ

 

Kabkawseynım fedize THAM wuzerişeĺ`ağ

Mıy oş`e téaferer yeceğaṩüxeme zeéaş`ağ

Áxemıy mır ṕĺ`e zetırafığağ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Zım yıuağer kawseynır neṫe yitxağem pewneğun

Áderexem yauağ şabzemre bzepsımre zerezepewneğuew pewneğun

Yanah yeceğaṩüxem yıuağ ti thaĺıqoe THAM zere pewneğun

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

THAM wupewneğu ḣunım sıd téaferer yaş`erep

Mıy yıwujı yıhağeme mır şıwunaye nah zetırafıṩüğep

Zım yıuağ thaĺıqoer THAM pewneğu ḣuğ Ádriṫum yauağer Yıwbıtığep

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Woe SİTHA çınahıé Musem wuiçüakexer zışıx keṕ`oğağ

Á  MUH'MMED (A.S.) sesadiy woe taşte Musem zıfebğedağ

Á  MUH'MMED (A.S.) Kısdeguşı`ı yes`oağ se Musem woeriy ṩü`ı sĺeğurer koes`oağ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Ti Thaĺıqoe Arşıalam dećığ

Txaĺem, lewhimahfuzım, kursiyyim, hadrıxenefım  MUHAMMEDIR tetiy yauy kızxağeućığ

Árıtiy THAM zepstewuriy MUHAMMEDIM kıritığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Woe sithaṩüxe mıxer zećće se kıseptığ

Zepstewumiy zım nahi nah zır gunetığ

Zeććeriy zıbğu si gupşıseğuxer  sigu kećığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Ti thaĺıqoe THAMDİY qoe zeḣum ĺıteğixım teṫıshağ

Yappe burakım, yıkınewujım miracım, Áy kınewujım nerdıwanım teṫıshağ

Yappere waṩüemre blıre waṩüemre yazefagu feriştahım teṫıshağ

Áy kınewujı cebrailım yıtame teṫıshağ, xıremćıy refrefım teṫıshağ

 

Resulur zıteṫıshağer xetım tıjınığ yiuağ, xetımiy Ár dışağ

Xetxemiy sıdım yacemiy Resulur Áy zıxaşağ

Zıxezışağeme yawujı fić ti Thaĺıqoe  dışemiy yanah dışağ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

THAM (summedena fetedella) zeriuağer Resulum zexıxığ

THAM zeriğewneğuğetiy Pş`ı Yi Min keğeş`ığem yaxişığ

Mıyfedizır yıpaşham kızéwuçüem yi gupşıseğuxer  kızxiğeşığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Wipsemće kabkaseynım wunesığ, ğeşeğoenımće ewoeednam wufesığ

Gu yeğunığer wipse, Bayığer wi ĺepkı kestığ

Xeşıtınıćığer wigu, ğeş`eğonıṩüxexer zećće woe koestığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Árdedemdiy THAM kuiuağ, ya MUHAMMED wiĺakome yatewuçü

Arşımiy riuağ quy Á ĺakoxer zıxeğewuçü

Woe arşır Resulur kuppeşıj zerepfeĺeé kigoguć

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Si resulur THAM’diy zeqoem THAR kewupş`ığ

Si šıfšıqume yaxepĺeğoağe sıdıriy se kısfephığ

Zır orğenış`e kıttepĺhağer, zıriy wuzıṩüxe kıstepĺhağer kupfeshığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

THAM yiuağ wuzıṩüxe kuptesĺhağer woeypaé kupfezğeğujığ

Orğenış`e Kuṩütesĺhağem yığeğunıćığe woe koestıjığ

Tınığeṩü`ıme yanah daxer THAM woekuitıjığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Si resulu THAM riuağ si gupşıseğuxer pseqoed

THAMİY kıriuejığ wi gupşıseğuxem  yauiy si ğoegur yaremğeqoed

Besmelemre, Tewhidımre bırsı ğeqoed

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Woe si Resul wi gupşıseğuxem  nemazır guṩüapşew kastığ

Áy iğoewuy hadrıxenefır, hurixer, psepağexer zećće kastığ

Mıxer zımıderem paiy hadrıxeğoezır, zebanixer yafezğepsığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Wi gupşıseğuxemće (FİSEBİLİLLAHIR) pıte zıwbıtırer

Se paé DİNİ İSLAMIM yape yıtew fezawoerer

EŞHEDUENLÂİLÂHE İLLÂLLÂH  WOE EŞHEDUENNE MUHÂMMEDEN ÂBDUHU  WOERESULUH zıoerer

Si hadrıxenef qoaşem yızefagu yızğeṫıshaşt woe RESUL

 

THÂM YİŠEĆE KITFEXIĞE HAÉXEM ṨÜ`I FES YATEĴÜĞEX

MIY YA FEŞ`IĆIY Tİ THAĹIQOE  SELEWAT FETEĴÜĞEH

 

Si Resul miracım zeqoem waṩüem zı ćaṩüe iĺeğoağ

Á ćaṩüem yış`eğı BESMELEM psiṕĺ` kişe iĺeğoağ

THAM, xet yigu kiće BESMELER kioeme mı psıme yazğeṩüeşt yiuağ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Si Thaĺıqoe  miracım zı pḣoante kétığe tıriĺeğoağ

Tewhidır kızéom Á pḣanter kızetéćığağ

Pḣoantem yı qoešı, zı xıṩüxe,xım xete zı şıǵıṩüxe, şıǵım tésew zı

bzıwuṩüxe, bzıwum yiĺakoe zı yeṫeṫequ`  xiĺeğoağ

Woe sithaṩüxe mıy sıd yafeoağer zéoem,

Á xır si beğoenığerarı, Á şıǵır mı dünayirarı, Á şıǵım pıs bzıwur

Woe wi  gupşıseğuxerarı, Á bzıwum yıĺakoe pıĺ yaṫer wi gupşıseğuxem ya

pseqoedxerarı kıriuağ.

 

Woeṩüiblım yi guşıu sıtétew zı ćıy makexer zexesxığ

Ádiće sızepĺem zı šıf ḱupiy sĺeğuğ

Blebğoejxem Á šıfxer yadırıştığ

Zığeş`eğoen nemiéće CEBRAİLIM séwupş`ığ

CEBRAİLIM, Áxer nemi`i šıfxer yağelajetiy yatxıše yışxıćıştığexerarı kısiuağ.

 

 

Áy ṫkıblećıy ṫequ tızeqoem nemi`i šıf ḱupxer tĺeğuğ

THAM, Áxer seriy kısiğewneğuğ

CEBRAİLIM sewupş`ığ mıxer xet sıu`ziy

Mıxer THAM paé zawuy şehit ḣuğexerarı kısiuağ.

 

 

Woe sitha sı sş`eme se Áće ṩü`ı sıpĺeğuşt

Woe siresul ḱuwwoe wégupşısıme se ṩü`ı wusĺeğuşt

Woe sitha se sıd kupfasş`eme sıbğeṩü`eşt

Woe siresul koestığem wigur fewşebıme wuzğeṩü`eşt

 

 

Ya Muhammed (S.A.S.) se ṩü`ı sĺeğurer kupfes`oen

Xet se paé ṩü`ı zıĺeğuxerer zeuiğeş`en

Áxem yaşxınır se siguğ yaş`ınır ziy yaşımığupşen

Xetxemiy se paé šıfxer zexawğoyen

 

 

 

Woe se şıpkeće ṩü`ı sıwoeĺeğume

Šıfxeme kaxeć woey paé á xameme

Mafere nei şeşıriy sıxemın

Wi gupşıseğume si hadrıxenefır kapet woe RESUL

 

 

 

 

 

 

SALLUALA RESULİNA MUHAMMED (S.A.S.)

 

Wibzegum se siše nemi`i Kéremıu

Wigu qoešı bırsxeriy şı zereremıwu`u

Nei wubıtınım bırsxeri ziy kıxemğewu`u

Wi gupşıseğuxem si hadrıxenefır  kapet woe RESUL

 

Wi şığınxer jıomiy kabze woereḣu`

Se Áşte sışıtışt si gupşıseğuxem kaxereḣu`
Se si gupşıseğuxer Áderexemiy yareḣu`

Se wi gupşıseğuxem yanah ṩü`ı wuseĺeğu woe RESUL

 

LAİLAHEİLLALLAH zıorer se zexesxışt

Hadrıxeğoez  maṩü`er Áy peşıjew uzğećışt

Wi gupşıseğuxer Ádere si ĺıqoemadiy nese dezğećışt

Zepstewumiy yanah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Miracım şıpĺeğuğer dünay ĺexane thapşım yıfağ

Seriy mı dünayim Min Bğu Şe Xıć Ṫu yıĺesım sıkeqoağ

Sigur, sipser, sibılımır woe wiğogu kıtésĺhağ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Miracım wukéxıjıy Çabem wukeqoağ

Ádeyım arapiṫuy kobğuquĺ`â'ğ

Wi miracır Áxeme kafeṕ`otağ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Ebu cehili yıuağ woeziy kudusum wuquağep

Te mırıy teş`e Thawuneaksarıy ziy pĺeğuğep

Árdedem THAM nepxıxer zećće fiatığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Nepxır zetecım Thawuneaksar zereşıte kafeṕ`otağ

Ebu cehilı şıpker zızexexım, Ebu Bekirı yıwujı yıĺedağ

MUHAMMEDI (S.A.S.) Miracım sıdećığ yeoe Yiriuağ

Ebu Bekiriy Áy kéoeme şıpker kéoe kıriuağ

Ebu Cehilı yış`eştır yımış`ejewiy kenağ

Nahıbere yığusexemiy mı ğoguṩüxem zıkağezağ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Kureyşır zepstewuriy si resuldiy keqoağ

Néwuşı keḣuştxer kıtfeoat yaoağ

Maḣşe fıjıṩüem tésew şamımće zı šıf tığer kıkoećızıḣuıće kesışt yariuağ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Şeş nıkoem kureyşır çapexemće peğoćığ

Pşediyipe ḣuzeḣum şıjeće zı maḣşe kıkoćığ

Maḣşer yadiy kızesım pşediy tığer kıkoćığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

Mı şıpker yiniṫuće ebu cehilı rağeĺeğuğ

Ebu cehilı mır zéĺeğum yıguy yığeqoedığ

Mı fedizır yış`egoere bırsımıy yedeuığ

Sipsem nah  ṩü`ı  wuseĺeğu woe RESUL

 

THAM Thawmefe mafem mafexer kiğeş`ığ

Blıpe mafemiy şıǵxer kiğeş`ığ

Ğubj mafemiy waṩüexer kiğeş`ığ

Bereskejıye mafemiy wayipşer kiğeş`ığ

Mefequı mafemiy hašwušır kiğeş`ığ


Kıxećıṕe: MERETKO Fehmi TÜMER

Mı kebarım 3682 fedize yecağex.

fehmi tümer / 07-07-2015 08:41:00

Mı mewlıdır süleyman çelebim yıtxığem tétxıćığew şıtep.Mı mewlıdır se meretıkoe fehmi,tithaĺıqoe feğezağew sızerégupşısıṩöew stxığ.Mı mewlıdır ADIǴABZEĆE tithaĺıqoe feğezağew dünayem yappedede txığe mewlıdırarı.ṩüzérecerem paé THAM ṩöğepsew.FACEBOOK PIUH
Pıuh

ADERE THARIOXER Kebarxer

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI