Bugun...Gumećır (Anksiyetér) sıd?

Tarih: 05-06-2015 19:30:41 + -


Gumeć, guqodığ amırıme gupeğu sımecenığe šexer yeṫ`oem ĺeiştıx.


Gumećır (Anksiyetér) sıd?

 

Gumeć (anksiyete) wukoáğe lajexer

 

•“Gupeğu kısfeqo, sızeöha, sızeoṕće, sıthalenı fede seḣu”

 “Télefon kéwome, pşem kéwoxeme sıgu’ meperıpezı sıgu’ psınće psınće yewo feje. Sıéálexeme, kısfeşıtxeme yaşha deye zıgore kıriqoáğe fede sıgu kećızı  cedaşe safıtéşınıha.”

• “Ziy xemıĺe sıgu meĺeperıpe. Sımecağe  deyixer kısequğew sıgu kećı. Se sıgu zı sımecağe yimıe şıtep seozı sıgu kećı. Zağore sımeceşıxeme sauhazı  zesağapĺıx. Zétéfığe pıpĺıhaćeher yeseğaş`ıx. Doktorxeme ziy wulajep kısao betımiy a sımecağe ş`ıćer zepıte kısequ. Doktorxeme yeazeğuxer ćöşı ḣujırep”.

• “Areşte zı gupeğuşüxe kısfeqoki sıĺ`eşt, sışha zğaqodışt, amırimiy sıakıl kıs`aéqodeşt seozı cade seşıne. Sızdeşıtım sışıtışürep. Tereze jı kısfeşerep, sećezezı, şıaĺ`e kısfeqo setxıyi. Sışha kéqoćı. Mıxeme yapeé psınće qoáćeće sımeceşıme yaguzejöeğu sérwisım sışew meḣu”.

Yıpşe tétı kıxeşığe ş`ıćexer şö küşfaqow, amırıme kışüfeşıtıgorem yeşüĺeğuĺ`ew meḣu. Mı zepstéwur zıfeḣurer  psikoloji sımecenığe zereḣuşüştır şüşha yijüğaĺ. Psikiyatrim, anksiyeté zıfaṫ`ore gupsıse şı`ıćem miy fede kıxeşıće pstewur kiğaĺağo meḣu.

 

Gumećır (Anksiyetér) sıd?

 

Gumeć, guqodığ amırıme gupeğu sımecenığe šexer yeṫ`oem ĺeiştıx. Anksiyetér, šıfı pstewum zağore kıfeqore şınağom fede zı yegupsısıće. Sımacem, gupsıseće yişınağo xaḣo feḣuğağe kéoáte. Aye zıgore ḣuştı fedew, zıfeḣuğer yimış`e zı guağu kafeqo.

 Şınağor, ogum kiće yiyağe kozğaćıpeştı şıpḣem fedekabze, ay fedem guće pkıće sıdeşte wuzedéqoştımiy ay fedekabze guće, pkıće guzajöw yeş`ı. Miy fede şıpḣe zı şınağom uş`ere šıfı pstewum şıneğoşüxem diş`iğe yipkıći kızfirixışt, zıfiş`ışt. Yigu fabje yewo féjeşt, ćezezışt, pş`aṫe kexışt, yine kupse yinı meḣu, metxıyı, yiśıxer zade mewuçüx…fb. Anksiyeté: zıfeḣurer tımış`e, zıpeér zexefığe zexetfışö şımıtew qošımće, kıtxeĺadere şınağom, gupsıseće zıfirixın ş`ıćer arı.  Şınenığom zereḣurem fede, pkıćewi fıirıĺınır dıxetewi zı ş`ıće yie şıt. Anksiyeté, maédede zıgu témıpsefağe, ğapsığe gupsıse zereḣurem feşhafewi,  zıtéşınıhajınım nesıfe yiĺeşığe zébliḣo meḣu.

 

Anksiyeté wukoáğer sıd?

Anksiyeté, šıfı pstewum zağore kıfeqore zı gupsıse ş`ıće. Miy fede gupsısexer zıgu kemćığew zıśe šıfı şıep. Šıfım yişıaće yiriqoşö, yianeğune yezeğışö,  yiş`en faye zağore ş`apḣexer yiğaterezışünı peé, zériğaqoćışöw ḣunı peé değo psewunığe yie zı anksiyeté yien fay.  Zı šıfım yipsewunığe şıaće yiwuko zıfejerem yikışnewujı guğ yeĺ`ınığor féje.

• Šıfır zirilajere ofı re yiwunağo şıaće yiyağe yećı féjağeme.

• Šfıxeme yadeşıaće, yadezéqoáćeće kinığe yirıtı féjağeme.

• Mafe qošım zepıte yipe keće, mafem yeneha berer areşteće biliğaćew féjağeme.

• Mı yegupsısıćer zışimğadewuşöw zıfemıajejışüme.

• Yeneha maé maze 6 fedize mı şıaćemće mepsewume. Sımecenığer psikiyatrik (Anksiyeté wukoáğe)  ḣunı şınağor xeĺ.

 

Şöpesıne Not: Zışımığağupşeğen fayer Anksiyeté wukoáğe guşı`ar, psikiyatrim yizı zetéfığe zakor are şıtew zı zetéfığem yisımace ş`ıće yetığew zı še. Psikiyatrim yiqoš miy fede sımace zetéfığe šexer yiew şıt.  Zağore sımaceme yathawsıxaće re kiğaĺağo ş`ıćer zefedehazere zereşıtım peé. Pemış`ı sımecenığemi zefede ş`ıćexer kiğaĺağow yewoĺeğuĺ`e. Yizexeźıćer psikiyatri  doktorxeme zéxafım yaĺeişt.

 Pemış`e sıd fede keğaĺeğoáćexer yepĺeğuĺ`ere.?

• Gumızeğen, zığapsın, guśefen

• Gupeğu, zejün

• Ş`exe pşın

• Fesake yemıgupsısışün, zı guğem téwbıtağe yemıgupsısışün

• Şıye wukoáğe

• Pısınće xeştıće,  ğapsığew şıtın.

 

Feşhafe:

• Şha wuz, şha kéqoćın, şha wutebjen re şha bırezağ şü`eş`ın.

• Thaqumexeme make ǵırzı yariucın, zepecen.

• Şü`erke ĺeğun

• Je qošı ğuén.

• Gu yewoen.

• Jı yimığotın, ş`ex ş`exe jı keşen jı tın faye ḣun.

• Bğegum téğawoáğe kıfeqon, mewuze kıfeqon.

• Lıwḣoxer bjıbjıten re wuzıxer.

• Şxaĺe beǵığe, yışxığer yimığaṫıquşün, sın, wuzın, gumein, jın.

• Ćeṫiy lejaćer tereze mıḣun, jı başe kıxećın.

• Zepıte şewšıqum yićın.

 

Zetéfığexer yiexa?

 

Zeéşınıhajın wukoáğe (panik)( Agorafobi diş`iğe - Agorafobi ş`imığe)

Zeéşınıhajın wukoáğe  otağe yimıe Agorafobi

Yej feş`ı ş`ığe  şınaće (Fobi)

Sosyal şınaće (Fobi)

Obsesif-Kompulsif (Nığe yişığe – Ĺ`ığe yişın) wukoáğe

Téwoen (yedırsın) yikışnewujı ziwuxın (Stres) wukoáğe

wuteşöáğe Stres Wukoáğe

Zeĺiwubğuğe  Anksiyeté wukoáğe.

 

Anksiyeté wukoáğer, xetıme yapĺeğuĺ`ere?

 Anksiyeté  wukağer nebǵe  100  yiqošı nebǵe 30 ım psawo şıefe yizı ĺeḣanım mı sımecağer kequğew, fzegum kihaw meḣu.  Neha beremće mı sımacenığer, ḣuĺfığeme yeneha bzıĺfığexeme yiraĺeğuĺ`e. Zı ḣulfığer sımace meḣume, bzıĺfığe ṫur sımace ḣuğe wutéteraze.

Mı sımecağer nıbjı pstewum fızegum kiha meḣu.

 

Sıd ş`en fay?

Zeresımacer, yiş`ıćeće kıxeşı féjağe sımacexer yape sımace wunem yiguzejöğu puwtığem maşex. Amırıme qošı doktor polikılinik`im maşex. Anksiyeté Wukoğe zié  sımace ber, fizik kıxeşıćer yığaḣujıne, neha beremće qošım yepĺıre azexemre gum yepĺıre kardiyolog`xeme, gastroenterolog`xeme, bğegu sımecenığe azexeme,  nörolog doktorxeme yadiyi maqoxezı zirağapĺıx.

Sımecağe beme, Anksiyeté wukağem kıritıre kiğaĺağore ş`ıćexer kiğalağo meḣuşü. Ay peé yape  adere sımecağeme yazırer yia, yimıa tereze zexefığe pıplıhağen fay.  Ay feşhafe zepıte bere alkol yeşönım re wuzpzışe pkığoxemiy mıy fede sımecağe ş`ıće kiğaĺağo zereşıtır yaş`e.

ş`eğen fayer, pıpĺıhaxer ş`ığe fizik pkıće, organik lajeće,  laje yimıew kız`éćırem, mı sımecenığer Anksiyeté sımecenığe zereşıtır zışımğağupşeğen fay. Yaş`ığe analiz pstewum kićıremće kıxeşew zı sımecağe xemıĺı zıḣurem doktorxeme sımacem ziy laje wüép yiraomi sımacem yipisikoloji yegupsısıćeće ar şüeşı bğaḣunır kinıdede meḣu.  Kiğaĺağore, zı tét ş`ıcemće anksiyeté pisikolojik sımace ş`ıćer zépĺeğuĺ`erem yıkışnewujı ş`en fayer  sımacer zı psikiyatri doktoum yeğaĺeğuğen fay.

Anksiyeté wukoáğexer  psikotérapiće amırıme azeğuće bğaḣujım woĺeix. Azeğuće şü`ı ḣujını peé yeneha maé maze 6 ım nahıbe azeğu zıdıiğın fay.

 

Zepırğezağer:Hatko Nuri
Kıxećıṕe: Psikiyatr txı?ıxer

Mı kebarım 1567 fedize yecağex.

FACEBOOK PIUH
Pıuh

ADERE PSEWUNIĞE Kebarxer

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI