Bugun...NEMAZ Ş'IĆE

Tarih: 04-10-2015 09:31:53 Mefeyequ: 05-10-2015 20:38:53 + -


Yeğapĺışöáğeće pşediy nemazem reçehat (rek’at) ṫu farzım yiş'ıće


NEMAZ Ş'IĆE

SURETXEMĆE NEMAZ Ş`IĆE

 

Yeğapĺışöáğeće pşediy nemazem  reçehat (rek’at) ṫu farzım yiş`ıće suretxemće ket`otağ.

Ḣuĺfığe re bzıĺfığe zetefığe ş`aćexer ğenefağex. Mı   reçehat (rek’at)iṫu nemazem yiş`ıćere adere nemazeme yazéqoáće zefemıde zerimıem peé adere nemazexer sureće kedğaĺeğonew şıćağe yimıew tétıwbıtağ.

 

Pşediy nemazem yifarz ş`ıće:

Yazınıre (yapere)  reçehat (rek’at):

1) Ĺeko ṫume yazfagu aḣoámbe pĺ`ı defenı fedize zegoşığew ĺeḣoámbepexer kıblem feğezağew zade tışıte kıblem zıfeteğaze

 

2) Kamet ketehı. (Ḣuĺfığeme yapeé (yapapće)

 

Guyiwbıte:

3) “ Allah`em yirıze peé (papće) nepere pşediy (pçediy) nemazem yifarz sćınew sıgu yisıwbıtağ”

Teozı guyiwbıte teş`ı.

 

İftitah tékbir:

4) “Allahü Ekber”teozı  iftitah tekbir ketehı.

Ḣuĺfığexene, tekbir kahıbete; ya agu qošıxer kıblem feğezağe aḣoámbexer  

Normale zeeşğe şıtıştıx.

Aḣombeşüxexer, thaqumaćem şizı ḣunı fede axer yipşe deat`atiyeştıx.

 (Suret: 1)

 

Bzıĺfığexer, tekbir kahıbete; ya agu qošıxer kıblem feğezağe aḣoámbexer 

Normale zeeşğe şıtıştıxe, aḣoámbe pexer tamem şizı ḣunı fede yipşe deat`atiyeştıx.

 

 (Suret: 2)

 

Kıyam:

5) Tekbirım yiwujı axer zerewpxığen fay. Ĺakom tétığom nexer secde yexıṕem yepĺıxığe şıtıştıx.

 

6) Ĺakom tétığom çezıwće:

 

a) Sübhaneke,

b) Eûzü-besmele,

c) Fatiha sûrer,

d) Kur’an’ım şışe pémış`e zı sûre`goremiy téceşt.

Ḣuĺfığexer, jabğu agu qošır, semegu apşe şıum téĺe, semgu am yiaḣoámbeşüxe re aḣombejiyemće semegu aşḣar pıwbıtıćığe şıte axer nıbeṕšiyım yixe şızeretéźağe şıtıştıx.

 (Suret: 3)

 

Bzıĺfığexer, jabğu ar semegu am yişıu téĺew axer bğegu şıum şızetiraźe.

Ḣuĺfığexeme zeraş`ırem fede jabğu am yiaḣoábexemće semegu aşhar pawbıtıćıştep.

(Suret: 4)

 

 

Rükû:

7) “Allahü Ekber” teozı rükûm zıtewufe şı oáćew “Sübhâne

Rabbiye’l-azim” teo. Rükûm zıtıwferem ĺakome yaşıu tatépĺew tışıtın fay.

Ḣuĺfığexer, rükûm, aḣoámbexer zeeşığew ahemće ĺeḱoájeşhaxer wubıtığew txıšer wuzenćığe ḣuşt. Ĺeḱoáje (ĺegoánce) şhaxer re ateğuxer (anteğuxer) zade şıtıştıx.

 (Suret: 5)

 

 

Bzıĺfığexer, rükûm, yatxıšexer ṫequ` yeğazıxığe yaş`ızı ḣuĺfığexeme yeneha maé (maće) zawufe. Ya axer (aḣoámbexer zeemışığew) ĺeḱoáje (ĺegoánce) şıum tiraĺhaxezı yaĺeḱoájexer (ĺegoáncexer) ṫequ` wuṫonćağe şetıx.

 

 

 (Suret: 6)

 

 

Rükûm yitećıjın:

8) “Semiallâhü limen hamideh” teozı  rükûm tışetecıjızı ĺakom titétew  

“Rabbena leke’l-hamd” teo.

Ḣuĺfığexeme, rükûm şıtecıjew ziwzenćıće.

 

 

(Suret: 7)

 

Bzıĺfığexeme, rükûm şıtecıjew ziwzenćıće.

 

 (Suret: 8)

 

Secde:

9) "Allahü Ekber" teozı secdem téxı. Secdem téxı zıḣurem yape ĺeḱoájexer (ĺegoáncexer), ay yiwujı axer, yawujıpkemiy naṫe re per ş`ıgum (ćıgum) téteĺha.  Secdem şhar a ṫume yaşize  yafızegu kaqow şıtıştıx.  Secdem qoáğe bete ĺakoxer xeṕ`atıćı ḣuştep. Secdem şıeğum nexer pe ujıxeme yapĺıştıx. Secdem tızıqoáxerem şı oáćew "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" teo.

 

Ḣuĺfığexer, secdem şıew ateğuxer (anteğuxer) yıuzıxemće zeećığe, alcanexer ş`ıgum xeatıćığexe yawbıtıştıx.  

Ĺakoxer, ĺeḣoámbe pexeme yaşıu zade tétıxew, ĺeḣoámbe pexer kıblem feğezağe şıtew ş`ıgum (ćıgum) téteĺhaştıx.

(Suret: 9)

 

Bzıĺfığexer, secdem alcanexer yaujıxeme zedıjıxew şıtıştıx. Ĺakoxer, ĺeḣoámbe pexeme yaşıu zade tétıxew, ĺeḣoámbe pexer kıblem feğezağe şıtew ş`ıgum (ćıgum) téteĺhaştıx.

 (Suret: 10)

 

Secde ṫum yazfagure ṫısıće:

10) "Allahü Ekber" teozı şhar secdem kışıteatızı ĺeḱoáje (ĺegoánce) şıumtıtéṫısha, ṫısığom, aḣoábexer ĺeḱoájem (ĺegoáncem) şizı ḣunxew aguxer ĺeḱoáje şıum tétĺhanxezı nexer ḱoim yipĺeştıx. Mızṫequm "Sübhânellah" oğu fedize ćaḱo zı şısığo tışesı.

bir an oturulur.

Ḣuĺfığexer, semegu ĺakor ş`ıgum yewuşüxınızı yiĺeḱoájeşha (ĺegoánceşha) téṫıshaşt.

Jabğu ĺakom yiĺeḣoábexer kıblem feğezağexew zade tıwbıtışt.

(Suret: 11)

 

 

Bzıĺfığexer, ĺakoxer éğağoĺıćığew (ćeğağoĺıćığew) jabğu bğumće éğazıćığew (ćeğazıćığew) areşte meṫısıx.

 

(Suret: 12)

 

11) "Allahü Ekber" teozı yaṫoánere secdem teqozı şı oáćew  "Sübhâne

Rabbiye'l-âlâ" teo.

12) "Allahü Ekber" teozı secdem tıketecızı (yaṫunıre  reçehat (rek’at)ım) ĺakom tızetéwuçözı axer zeretepxıx.

 

(Suret: 3-4)

 

Secdem tıkşıtecıjı zıḣurem; yape şhar, ay yiwujı axer, kışnewujım axer ĺeḱoáje (ĺegoánce) şıum téteĺhazı, ĺeḱoájeşhaxer (ĺegoánceşhaxer) keteatıx.

İftitah tekbirim şewuble mıy nesıfe ṫćağeme  "zı rek'at" yirao.

 

Yaṫunıre Reçehat (Rek'at):

1) Ĺakom tıtétew çezıwıće;

a) Besmele,

b) Fatiha sûrer,

c) Kur’an’ım şışe pémış`e zı sûre`goremiy téceşt.

2) Yapere rek'atım zereḣuğem fede "Allahü Ekber" teozı rükûm zetéwfexızı şı oáćew

"Sübhâne Rabbiye'l-azim" teo.

(Suret: 5-6)

 

3) "Semiallâhü limen hamideh" teozı zade tewuçüzı ĺakom zade tıtéte  "Rabbenâ

leke'l-hamd"  .ṫoşt.

(Suret: 7-8)

 

4) "Allahü Ekber" teozı secdem teqo. Mızṫequm şı téğazeğu oáćeće "Sübhâne

Rabbiye'l-âlâ" teo.

(Suret: 9-10)

 

5) "Allahü Ekber" teozı secdem tıkışetecızı ĺeḱoájeşham (ĺegoánceşham) yişıu (yiçıu) tızetéṫısha.  

Mızṫequm "Sübhânellah" ṫonı fedize ṫequ`maé (maće)  şısığo tışesı.  

(Suret: 11-12)

 

6) Kınewujım "Allahü Ekber" teozı yaṫunıre secdem teqozı şı téğazeğu oáćeće "Sübhâne

Rabbiye'l-âlâ" teo.

 

 

Ka’de-i ahire (Nemaze wujım ṫısıće):

7) “Allahü Ekber” teozı

Secdem tıkışetecızı teṫısı.

Tıṫısı zıḣurem, aḣoámbexer ĺeḱoájeşham (ĺegoánceşham) şizı ḣunı fedew axer ĺeḱoáje (ĺegoánce) şıum téteĺhax nexeri ḱoim (ḱoćım) yipĺeştıx.

 

8) Şısığom çezıwće;

a) Ettehiyyatü,

b) Allahümme salli,

c) Allahümme bârik,

d) Rabbenâ âtina... duaxeme taceşt.

(Suret: 13)

 

Ḣuĺfığexer, semegu ĺakor ş`ıgum şawṫoánćezı ay yişu (yiçıu) téṫıshax, jabğu ĺakom yiĺeḣoámbexer kıblem feğezağexew zade tıwbıtıştıx.

(Suret: 14)

(Suret: 13-14)

Bzıĺfığexer, yiĺakoxer éğağoĺıćığew (ćeğağoĺıćığew) jabğum éğezıćığew (ćeğezıćığew) areşte meṫısıx.

 

(Suret: 15)

 

 

Jabğu bğum selâm tıće:

9) Yape şhar jabğum teğazezı "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" teo.

Selâm tı zıḣurem tameşhame tapĺı.

Ḣuĺfığexeme, jabğu bğum selâm yatıće.

(Suret: 16)

 

 

Bzıĺfığexeme, jabğu bğum selâm yatıće.

(Suret: 17)

 

Semegu bğum selâm tıće:

10) Kışnewujım şhar semegum teğazezı, "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh"

Teo. Areşteće denilir.  reçat (rekat) ṫu nemazer yidğakuğe meḣu.

Ḣuĺfığexeme, semegu bğum selâm yatıće.

 (Suret: 18)

 

 

Bzıĺfığexeme, semegu bğum selâm yatıće.

(Suret: 19)

 

 

DUA

Dua kethı zıḣurem, axer bğegum şizew deteatiyex. Agu qošıxer waşöm değeziyağexew agu qošıxer nequ bğumće ṫequ` yeğazıxığexew a ṫume yafızegu` zeeşığe tıwbıtıştıx.

 

 

Dua kezıhıre zı éleḣu` (ćeleḣu`).

(Suret: 20)

 

Dua kezıhıre zı pşeşejiy.

(Suret: 21)

 

 

Hatko Nuri Ersoy
Kıxećıṕe: Diyanet

Mı kebarım 1731 fedize yecağex.

FACEBOOK PIUH
Pıuh

ADERE DİN Kebarxer

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI