Bugun...ḰOLN ZEUŞ'E

Tarih: 27-04-2017 10:36:46 + -


Melıĺfeğu mazem yı 14,15,16 mafexeme, Dunayepstew Adıǵe Xase’m ( Dünya Çerkes Birliği DÇB) yepxığe Awrupe adıǵe xase federasyon’ım Almanye’m yı Köln kale şızarehağe zeuş’er


ḰOLN ZEUŞ'E

 

Nepe, Melıĺfeğu mazem yı 14,15,16 mafexeme, Dunayepstew Adıǵe Xase’m ( Dünya Çerkes Birliği DÇB) yepxığe Awrupe adıǵe xase federasyon’ım  Almanye’m yı Köln kale  şızarehağe zeuş’em yı guğu’ kışüfesş’ın.  Köln xasem yığepsığe mı zeuş’em, cıre nese ḣuğağe zeuş’exeme ya şeğum  zereğoyığağexeme neha bew šıfı kızereğoyığew kaoáğ. Xeḱumćiy nebǵe şü’ıćaye keqoáğ.   Adıǵey’im kićew keqoáğexeme yaxetınfayew kaoáğağe Meşbeşe İshak sımace ḣuğağetiy keqoşüğep.

 

 

Köln xase perıtew Aykut Şahin’ım hatıyaqow zerişağe yapere beçeşüxo mafem yı program mırığe.

 Awrupe federasyon thamatew tésığe Faruk Tamzok yı zeuxı guşıa kınewıjı,  Suriyem şışew Almanyem şıpsewıre Dr. Faidi Mahmud’ım, ay yısıxe adıǵexeme of-deĺ zedeş’enım feğezağew zıtétıxem re  ya zereḣunıfayexeme ya guğu’ kiş’ığ. Power point’ım yığusew kiğeĺeğoağexeme ber yapıpxınew şıtığ.

 

Ay kıćeĺıqow, yıwıjre Mefezako mafem kıtéhaştıxew, Xekum kićiğe nebǵexer keqoáğexeme karağaş’ağex. Adıǵey’ımće “Zori Maykop” yıšew zı nıbjıé (nıbjıće) adıǵe wıcı ḱup . Weredaoxer; Azamat Bekov, Amira Çetaw & Anas Şokar, Guğe muzik ḱup, Psıblane Murat Kanşat, Jaleko Blane, PSE nıbjıé wıcı ḱup, Timaf nıbjıé wıcı ḱup, wıcaqo Baturay Şhaguj.  Axeme ya peşhafew, ṫequ’ ziğeadıǵe fede zızış’ıştığe, almanıbzeće wıse yıtxew, wıse txıĺıxer kıdiğećığew şıtığe bzıĺfığe wısaqo Safiye Can.

 

Mefezako mafem Adıǵey’ım kićew keqoáğe Asker Soḣt’ım, xeḱum zızğezejığexeme ya zereşıtıxer, yaztétıxer, zığezejınım yehaĺ’ağew zepıfağexer-zepımıfağexer kiotağ. Adıǵeyim, zı bğumće respublikim, zı bğumćiy Hazret Şewmen fede ṫequ zıpızığotejırexeme ya apıağuće Suriyem kićıjığew nebǵe acexeme wıne yafağotiy ofıxeme  yaxağehağexew kioáğ. Kosovam yıćiy xeḱum zızğezejığağe adıǵexeme yağewçüğe koájew şıtı Mafehablemiy, adere adıǵe koájexemiy, Suriyem kićıjığe wınağo zawleme wınaṕe ş’ıguxer, amırıme wıne jı neixer (nećıxer) zere yaratığem yı guğu’ kiş’ığ. Xeḱum qojığağe nebǵe ḱupır ay yıćıjıyı pemış’ı xeğeguxeme zere yarıhajığexeriy kebar mıguápew kiĺıtağ.  Adere kebar mıguápegoremiy yı guğu’ kiş’ığ. Universitexeme yaşécenım yejeğağe xame xeğeguxeme karıćığağe nıbjıé (nıbjıće) ḱupır, keralığom kariğeğotığe mı a deźaṕer yaşü’emışü’ew yecenım yıwıjı  zere yıćıjığexem, kéthawıśıxeĺ’ağ. Areştew, afedexeme kafağepsığağew gum ranejığe yecaṕe şıṕexeme ya paé Wırıs keralığom, Adıǵeyim re Keberdeyım zı nebǵem Dolar 5000 téfew karéğepşınıjı. Mı blećığe yıĺes 2016’m re mığe 2017’m Universitem xame adıǵexeme aha kazfıramıtığeriy arıştın.

 

 

Kanade’m yısew CRO ( Circassian Repatriation Organization) yıšew, deapıa pḣoánte gore zığewçüğe Staş İrfan’ım, xeḱum qojınır yı gu yıĺımiy ar yej yışhaće zepızımığafeşüre nebǵexem re, xeḱum qojığew yısıbetew yej yı of zığepsı ziase nebǵexeme zere yadeapıaxere kiğeĺeğoağ. Suriyem kinı xefağe adıǵexeme yadeapınıriy yagu zere yıĺıriy kioáğ. Mı pḣoantem ḣışeće deapıaşüştıxeme ay zıxırağatxew, mazekese kağaḣerem şışe maémiy-bemiy yamıow rağahınım paé kafeĺeoáğ.

 

Keberdey’ım kićew keqoáğe Askerbiy Neğapĺe’m,  şeceğoápem, xeḱum zızğezejığe adıǵexeme ya keḣu-kesı yehaĺ’ağew yej zeriğezefağe filmır kiğeĺeğoáğ. Yejri, kıtéhayi a filmım dıneğunewiy keguşıağ. Şecağo wıjımiy, “ Adıǵe Bzıĺfığe” yıšew zı film kiğeĺeğoáğ. Yapere filmıriy,  Cıre nese ya šexer šıfı başexeme zexamıxığe adıǵe bzıĺfığexeme yahaĺ’ağew zexağewçöáğe filmıriy, Tham yıome tıdećiy şıe adıǵexeme yaĺeğuşünew yaş’ınıx.

Mıy ya peşhafew, Meşbeşe İshak, Askerbiy Neğapĺe, İhsan Salih, Batıray Özbek, Faruk Tamzok,  Faruk Kansat, ğaşü’e plaḱet zırız karatığ. Adıǵe ĺepkım zere felejağexem paé kaşıtḣuğex

.

Mefezako şecağo wıjım, Tırḱuyem kićew keqoáğe Adıǵe Bze Xasem yı şharıt  Naje Ali İhsan Tarı  kıtéhayı, Adıǵe Bze Xasem, tibze feğezağew zeriğezefağexer şısıxeme  kariğeĺeğuğex. Kiril – Latin zépewenığem zıpaćiy tızerenimışesıştır, Dunayem tıdeće wıqomiy, ş’enığepsım téğepsıhağe txığe pstewriy, tariy bze wereḣu’ latin txıpkım zere yepxığew şıtır pĺenapem kıtıriźego kiğeĺeğoağ. Kedeoáğexeme yaşışew, ş’enığepsım (kompütür) riğewçöáğe guşıaĺem (sözlük) guşıa minı 108 000 zere yıtır zımığeş’eğoáğe yaxetığepıştın. Arıpetew, mı yığepsığexer, zere kirilim témığepsıhağer zağorexeme yagu rihağep.   

Ade yışıpke ket’oştıme, xame xeğeguxeme yarıhajığew yarısığexe adıǵexer, yıĺes 150 yıpeće zırafığağexe xeḱum, Soviyet keralığo zereığır zızebǵetekuğe 1991 yıĺesım kışéğejağew qo-keqojew yejeğağex. Arımiy, kiril txıće-yecaćem xeğozeşüğe nebǵexer bew maédedex (maćededex). Ay yaneha xeğozağeće zızıĺıtejıxeremiy cıre nese kirilće katxığe başe şıep. Adıǵew xeḱum kırafığağexeme ya be neha ber Tırḱuye’r arı zerısıxer.  Axer, yeğaş’em yamıĺeğuğe, nibjiy zeramıhağe, ya ş’enığepsıxemiy, ya télefonıxemiy yarımıtı kiril txıpkım tareştew rıpsewınıx ? Yecaṕem, wıramım, televizyonım şızerahare txıpkıxer arı, mafekese yaĺeğow, ya nexer zıxetır, ariy kirilep, latin txıpkıxer arı. Ş’enığepsım ṫequće xezıṩ’ıćıreme yaṩ’e.  Arap, Çin,Hint,Japon, Kiril (Wırıs), txıpkı ( harf) pstewxemćiy txığe txıblergorem yı txıće ĺapse (cod/kod) wızépĺırem axer Latinće zere tıxığexer weĺeğux. Tırḱuyem yısı adıǵexer, latinım neha arfağow şızérepsewışüştıxer nerıĺeğuded. Ar areştew zere şıtım guĺıte fezış’ığew, ay kıtéguşıahaw-kıtétxıhaxere, adıǵe xeḱum, adıǵe ĺepkım, adıǵağem yı pıyıxem fede kezğeĺağore,  yej ya guxeme yarıpĺejınfayex seo. Adıǵabzeriy, adıǵe xabzeriy kezğenejıştew şızığeeştıxer, tıdere xeğegu yeresıx, sıd fede txıpkımiy rerepsewıx, yıbze rıtxeşöw, yıbzeće yeceşüxere arıx. Xeḱum cıre nese kirilće yatxığexer adıǵe kulturım yı keğeḣağeşüxox. Axeme,  yaşımıguşü’ıćere,  ya guxer dezımışayere adıǵe şıepıştın. Tırḱuyemiy adere xame xeğeguxemiy yarısıxe adıǵexer, ya guxere, ya nexer xeḱumće ğezağew, zerısıxe xeğegum yaneha arıfağow kafaqore txıpkıĺem rerepsewıx.  Xeḱum yısı adıǵexemiy, kiril txıće-yecaćer zıfemığeterezıre xame adıǵexeme mır be yafaremıĺeğu’.  Yejxeriy,  zefemıdexew zexağewçöáğe Koćıṕe-Kohaṕe kiril txıpkaĺexer zı  yaş’ıjınım pereĺıx. Bzem tırerepsewiy, sıd fede txıpkıće trepsewımiy wayımep.

 
Kıxećıṕe: Faik Tıw

Mı kebarım 1774 fedize yecağex.

FACEBOOK PIUH
Pıuh

ADERE MEFEGUĞ Kebarxer

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI