Bugun...


Hatuko Şevki


Facebookta Paylaş

TIJINIPS
Tarih: 24-12-2017 14:33:00 Güncelleme: 24-12-2017 14:33:00


Adiǵe ĺepkır, Adiǵağer,  weredıće, yikéş’aće zakom téwfağew zeremıpsewığer guĺıtenım yiğo kesığ..Kesızi blećığe sıxapĺe. Wıkewcı zakoće Adiǵağeriy kızerimığağuneşüştıriy guĺıten fay. Paor zışıtxew tégupşısın fay...

 

Adiǵer kızıḣuğeme yafızagu cıre nese kéş’enım yeḣure of yeağeba?

 Ay nemıćıre mı adiǵexer zımiy yimışhape cegure-zawere kapımışe psewığem fedew keteğaĺağo, ceraştew tetxe-tépşe (ariy Adiǵabzeće tıtxeme afedize sigu xećıştep) zıtışü’eş’ıjıze, ter terew tızışıtḣujıze waḣter hawliye teğaqozı car ĺeşe sigu kéwo...

 

Nepe tabğumće zıdğazemiy, pşıne, wored, yewon-keş’en-keşön-yeşön!..

 

Tıkağaşö... Tıkağaşö..TI-KA-ĞAŞÖ...

 

Ariy tḣağoba? Axeriy tien fay. Arı şhaćerem Adiǵer adiǵe zığaḣuğe orış’erıme yawjı tićıjızi nemıć zıgore timiew, ay nemıć zıgoriy tımığaḣağem fede tıṫısıjığ...

 

Yiḱun tıkızerağaşöáğer!... Ṫequ’ zıtıwıtxıpş’ıjın fayeba?

 

Adiǵe`me, şıǵın-şıĺen wereḣu, ame-psıme wereḣu tıjın zıxemıĺ yede tıjın témıdağe, tıjın`ım xemış`ıćığe başe ade-wade re, ame-psıme re yaáğep.

Ya şı wanexer, şı şüḱoxeriy, şı  nıberıpxıriy, ay nemıćıre bǵırıpxım şéğajağew yejırıme ya şığın-şıĺenxeriy tıjın tédağew şıtığ. Ya kamexeriy ya seşüḱo-çatexeriy Tıjın zınemısığe zıgoriy zerahaştığep. Ya wıne pıtı-pşerıhaṕome yarıĺı haḱu’-şıḱuxer, śaśexeriy, bjemışxıriy psewıriy tıjın’ım zerexeş’ıćığem zı şü’ıćaye yeguğuştığex.

Sıd mıfedize mı tıjın`ım yifeoáğer?

Tıjınır dexe feş`ı zakoće yağaĺaṕoştığa amırıme ay neha šıfım yipkı yişü’ağe yéćew azeğow zıgorağa? amırıme yaş’e-damış’ew hawliye ay fediz kinır zeratıjıze mı tıjın ofım zıtırawćıhajıştığexa? Sıd peé mı tıjın’ım  wesaşüxe ratıze yağaĺaṕoştığ?

 

 

Se sızéregupşısırımće yijıre leḣan  ĺ`eş`eğume yaşéğejağew Adiǵe Ĺepkır mı tıjın’ım feoáğeriy yi azeğuy , ṕse zıpıtım yişü`ağe zérećırer yiğekuğew guĺatew yaş`eştığ!..Baye wereḣu thamıće wereḣu tıjın xemıte, tıjın témıde-xemıdağe aşe-uşe yeağep ṕome wıxewkone şıtep.

Ay nemıćıre oáce-orıotejme kızeraoremćiy, ‘’Xeḱu`jım (KAFKAS) şıpsewıştığexeme ya nıbj yiĺesişem (100) bleće, zağoriy yiĺes şere şenıkore (150) fedize sımace mıḣuxeze, wız-şhawız yamıew psawbze Dunayem yexıjıştığex’’  yaow bere zexetxığ.

Xetıxemiy;

‘’Xekujım yišıfıxeme jı kabze re psı kabze re, ay nemıćewiy şxıwı be yaşxıştığe zarı’’ Kaojı!..

Arı şhaćerem teriy Tırḱu`yem tızdesı zağore çıle šıquxeriy oáşha-ḱuşhame yatésew jıkabzeriy-psıkabzeriy kıtelıjıze şxıwıriy yikuğe tışxıze yinı tıḣuğeba?..

Cı sıkıztéguşıaştır tıjınıps`ır arı.

2014 yiĺesım Miyekoápe sıqoáğağew zıgorem kısioağer çığupşejırep!...

‘’Miyekoápe wıdese psı pşefew weşö ḣuna? Wıtḣejıze tipsıne psı aşü`ım yeşöba, ay te tıjınıps yeteo’’ kısioğağ.

Kızerioağem fede ay kışnewıjım wıne psıneme karićıre tıjınıps`ı nemıć seşöjığep. Ay ĺeşew sigu yéuğağ. 

 

 

TIJINIPS!.

Yİ šeriy daxe, yejıriy kabze yićiy aşü`ı ded...Zegorem Mıyekoápem şüqome şöriy tıjınıps’ım şömışö keşümğezej. Feĺećıme ca tıjınıps’ım yizakomiy şüqone şüwkodı. Ay se Adiǵe’me ya zemzem yeseo...

Mır nepe tezğaş’ereriy, 1906 yiĺesım şéğejağew azeme ş’enılejığew kıirağaşığer arı. Axeme kızeraoremće,

Tıjınıps’ır sımeceğu zefemıde-zefeşhafıxeme ya azeğuşüxe zereşıtır kağewnefağ. Tıjınım kıpıtekure naĺejıyexer psı ğoánṫıqo pıtqućıxer yafeşeyağew, psı naleme ya xemıtquhaze, pşım tésım fede zıriğahıze, psı naĺejıyeme yariğusew pkım zıxahaće ĺıtfeme yaritew pkır kéquhazı ćetiyxemće amırıme ğuthapsıće pkım xećıjı. Pkı qošım yiĺ sıd fediz bzeceğu-sımeceğu kızpıćıre virüs naĺe zıuş’ereriy yiğaase-yiğağuze  pkım kıxećıjı. Nepe kanser zıfaore sımeceğur kemoterapi zıfaorem yéazeğur gum ranéjığew, tıjınıps’ıće yeaze yezığejağe xeğoguxer şıex. İsrail caxeme yape yitew maqo.

-Ğewşıaĺer (b.dolabı) kıémıćı raṕş’e, peserey Fransızxeme şer (şezen) mışü’ounı  paé  zı  tıjın pare (sikke) xaĺhaştığe.

Adiǵe ĺepkır, Adiǵağer,  weredıće, yikéş’aće zakom téwfağew zeremıpsewığer guĺıtenım yiğo kesığ..Kesızi blećığe sıxapĺe. Wıkewcı zakoće Adiǵağeriy kızerimığağuneşüştıriy guĺıten fay. Paor zışıtxew tégupşısın fay...

 

Adiǵer kızıḣuğeme yafızagu cıre nese kéş’enım yeḣure of yeağeba?

 Ay nemıćıre mı adiǵexer zımiy yimışhape cegure-zawere kapımışe psewığem fedew keteğaĺağo, ceraştew tetxe-tépşe (ariy Adiǵabzeće tıtxeme afedize sigu xećıştep) zıtışü’eş’ıjıze, ter terew tızışıtḣujıze waḣter hawliye teğaqozı car ĺeşe sigu kéwo...

 

Nepe tabğumće zıdğazemiy, pşıne, wored, yewon-keş’en-keşön-yeşön!..

 

Tıkağaşö... Tıkağaşö..TI-KA-ĞAŞÖ...

 

Ariy tḣağoba? Axeriy tien fay. Arı şhaćerem Adiǵer adiǵe zığaḣuğe orış’erıme yawjı tićıjızi nemıć zıgore timiew, ay nemıć zıgoriy tımığaḣağem fede tıṫısıjığ...

 

Yiḱun tıkızerağaşöáğer!... Ṫequ’ zıtıwıtxıpş’ıjın fayeba?

 

Adiǵe`me, şıǵın-şıĺen wereḣu, ame-psıme wereḣu tıjın zıxemıĺ yede tıjın témıdağe, tıjın`ım xemış`ıćığe başe ade-wade re, ame-psıme re yaáğep.

Ya şı wanexer, şı şüḱoxeriy, şı  nıberıpxıriy, ay nemıćıre bǵırıpxım şéğajağew yejırıme ya şığın-şıĺenxeriy tıjın tédağew şıtığ. Ya kamexeriy ya seşüḱo-çatexeriy Tıjın zınemısığe zıgoriy zerahaştığep. Ya wıne pıtı-pşerıhaṕome yarıĺı haḱu’-şıḱuxer, śaśexeriy, bjemışxıriy psewıriy tıjın’ım zerexeş’ıćığem zı şü’ıćaye yeguğuştığex.

Sıd mıfedize mı tıjın`ım yifeoáğer?

Tıjınır dexe feş`ı zakoće yağaĺaṕoştığa amırıme ay neha šıfım yipkı yişü’ağe yéćew azeğow zıgorağa? amırıme yaş’e-damış’ew hawliye ay fediz kinır zeratıjıze mı tıjın ofım zıtırawćıhajıştığexa? Sıd peé mı tıjın’ım  wesaşüxe ratıze yağaĺaṕoştığ?

 

 

Se sızéregupşısırımće yijıre leḣan  ĺ`eş`eğume yaşéğejağew Adiǵe Ĺepkır mı tıjın’ım feoáğeriy yi azeğuy , ṕse zıpıtım yişü`ağe zérećırer yiğekuğew guĺatew yaş`eştığ!..Baye wereḣu thamıće wereḣu tıjın xemıte, tıjın témıde-xemıdağe aşe-uşe yeağep ṕome wıxewkone şıtep.

Ay nemıćıre oáce-orıotejme kızeraoremćiy, ‘’Xeḱu`jım (KAFKAS) şıpsewıştığexeme ya nıbj yiĺesişem (100) bleće, zağoriy yiĺes şere şenıkore (150) fedize sımace mıḣuxeze, wız-şhawız yamıew psawbze Dunayem yexıjıştığex’’  yaow bere zexetxığ.

Xetıxemiy;

‘’Xekujım yišıfıxeme jı kabze re psı kabze re, ay nemıćewiy şxıwı be yaşxıştığe zarı’’ Kaojı!..

Arı şhaćerem teriy Tırḱu`yem tızdesı zağore çıle šıquxeriy oáşha-ḱuşhame yatésew jıkabzeriy-psıkabzeriy kıtelıjıze şxıwıriy yikuğe tışxıze yinı tıḣuğeba?..

Cı sıkıztéguşıaştır tıjınıps`ır arı.

2014 yiĺesım Miyekoápe sıqoáğağew zıgorem kısioağer çığupşejırep!...

‘’Miyekoápe wıdese psı pşefew weşö ḣuna? Wıtḣejıze tipsıne psı aşü`ım yeşöba, ay te tıjınıps yeteo’’ kısioğağ.

Kızerioağem fede ay kışnewıjım wıne psıneme karićıre tıjınıps`ı nemıć seşöjığep. Ay ĺeşew sigu yéuğağ. 

 

 

TIJINIPS!.

Yİ šeriy daxe, yejıriy kabze yićiy aşü`ı ded...Zegorem Mıyekoápem şüqome şöriy tıjınıps’ım şömışö keşümğezej. Feĺećıme ca tıjınıps’ım yizakomiy şüqone şüwkodı. Ay se Adiǵe’me ya zemzem yeseo...

Mır nepe tezğaş’ereriy, 1906 yiĺesım şéğejağew azeme ş’enılejığew kıirağaşığer arı. Axeme kızeraoremće,

Tıjınıps’ır sımeceğu zefemıde-zefeşhafıxeme ya azeğuşüxe zereşıtır kağewnefağ. Tıjınım kıpıtekure naĺejıyexer psı ğoánṫıqo pıtqućıxer yafeşeyağew, psı naleme ya xemıtquhaze, pşım tésım fede zıriğahıze, psı naĺejıyeme yariğusew pkım zıxahaće ĺıtfeme yaritew pkır kéquhazı ćetiyxemće amırıme ğuthapsıće pkım xećıjı. Pkı qošım yiĺ sıd fediz bzeceğu-sımeceğu kızpıćıre virüs naĺe zıuş’ereriy yiğaase-yiğağuze  pkım kıxećıjı. Nepe kanser zıfaore sımeceğur kemoterapi zıfaorem yéazeğur gum ranéjığew, tıjınıps’ıće yeaze yezığejağe xeğoguxer şıex. İsrail caxeme yape yitew maqo.

-Ğewşıaĺer (b.dolabı) kıémıćı raṕş’e, peserey Fransızxeme şer (şezen) mışü’ounı  paé  zı  tıjın pare (sikke) xaĺhaştığe.

-Yiĺes 500 kıpeće yemıne wız ḱéqoć sımecağem, Avrupem şıpsewıre ĺepkıme yı %25’rer zéğaqodım, şemcenxeme (çingene-sygagne)  yaşışe başe zere yaxemıl’ıćığer ĺeşe yağaş’ağoğağ!..

Mı ofım zıtelejıhaxem şemcan zıfaore ĺepkım yaxabzer, yasabiyxeme tıjınıpsır zencabze yaĺıtfeće pkım zıratıştığer azeme yaĺeğuze yağaş`eğoáğağex... Areşhaćerem sabiyme ya alcanexeriy  zerewışü’ḣontıćıreriy yaĺeğuğağ...

Cı yiĺes şe (100) ḣuğe azeme kağewnefağer  tıjınıps’ım, pepsı kişım şéğejağew, wız ayeriy, wız kéqoćıxemiy zerefeazeğur, yewıpĺequxeze  ş’enıĺejığemće á zım bere télejıhaxeze gupşıse ğesağe traş’ićiy tıraxığ.

 

Ćöğeş`eğonew, sineoáse Alexandre OKTOV`ım séwıpćığ:

Mı psım sıd pae tıjınıps raore? Tıjın xeĺa, amırıme Tıjınım sıd miy yi of xeĺır? Ay hawliye tıjınıps raorepştın zıseom.

-Se ar tereze kızezğaş`enızı kıpfezığazejın yioáğ..Başe témış`ağew;

‘’A tıjınıps zıfaore psır kızdışıéćıre psışham,  pesere ĺeḣanıme yaşıédźağew Adiǵe`me tıjın kışıiraxıştığ.  Ar peserey Nart’me ya ĺıneásı. Adiǵe’me ya tıjın kıéćıṕer carığe’’  kısiojığ..

Mı tıjınıps’ır kızdışıéćıre tıjınıṕe’m şéğejağew,

Psışham fewıblexiyzı, psıtfe-psıtfeşüxer ćıgu ş`eğım iraṫeze Miyekoápe nese kaşeriy, wıne-wınew yawgoşığ.. Wıne psınexeme karıćıre psır arı á tıjınıps`ır...

Alexandırı mır kızıséom sigu meşü`e bziy kıxefağem fede sıkıxeştıćığ...

Nepe nese Adiǵeme  tıjın psı şöáĺexer yaağ. Tıjın psı şöaĺexer ĺeşe yağaşü’eze yaığığ. Ze zako cıre nese miy tı tégupşısıhağep!...

 

Hatukoáy Yeşıko Mustafa Saadet’ı;

‘’Teriy zı Tıjın psışöáĺe tiağ. Ar si nenejı zı Tıjın bǵırıpxıre zı tıjın psışöáĺere yiağ. Axeme weseşüxo yaritew yiğaşü’e pḣantem deĺe yineá yatirğatıze yiğabıĺıştığ. Amal yieme psır ca tıjın psışöáĺemće yeşö şıtığ. Tızéwıpş’ıće ay şö şü akıl téfeştep kıtioştığ. Teriy tı éleğum á tıjın psışöáĺem yifeoáğe guĺateşö şıtığep. Yejırımiy, yinıbj 87 blećığew yikınıbjım azere, sımeceşıre zarimığaĺeğow Dunayem yexıjığ’’. Yioze kısfiotejığağ.

Ay nemıćırewiy, Tıw Faik kızerioremće,

’Yaṫe ğejağem xeş’ıćığew ḱoşın yinıgore tiağ. Zereyinıdedem peéće deqoyaṕeće tıĺıneasıştığ. Nahıberemće xeterıć şü’ou zerıĺır á ḱoşınır arığe. Siéleğum ay bere bere şü’ou kisxıne nasıpı kısfeḣuğ. Şü’oo yiĺır zıtıwxıće, ḱoşın ĺegu ş’eğım zı tıjın mecidiye zerexeĺığer ćö’ğeş’eğonew kısfeqoştığ. Siéluğum mı tıjın mecidye parem miy sıd yi of-feoáğer  s’oze zıdıfeshın sımış’e bere sıriğagupşısıştığ.

Nahıberenće zıgorem yijıbe kizığe xefağew ségupşısıştığ’’.

Xeḱujım (Kafkas) şıe á tıjın kızışıéćıre ćıṕem yinıbj, kızeraoremće Nart’xer zıpsewığe peserey ĺeḣanem  yewseyiğew, be şü’ıćaye ḣuğe. Á tıjınıĺem sızéwıpş’em, Bolşevikxer keqofe tıjın kışıiraxew, Adiǵeme ya tıjınıĺe zereşıtığer kısaotejığağ.

Tıjınım xeş’ıćığe ame-psımexer pesere ĺeḣan şıjeme yaşéğejağew ĺ’ağeme yakexeĺıme xağotejı. Kızerewnaferemće, Adiǵe ĺepkım, Nart’me yaĺeḣanejıme şeğejağew adere ĺepkıxeme yaĺıneásığ. Adere ĺepkıxemiy tıjınım apkı-ĺepkı sımeceğume zerefeazeğur guĺate rağajağağ.

Yaperemće Anatalıyam (Anadolu..Anatolia) şıpsewığe ĺepkıxer, Hatxer, Hattixer, Yunanxer, Romaxeriy tıjınım woáse zerier zepıraaxıze yaığe-yağaĺapoştığ.

Kızeraoremće, Romalıxeme źem-źeşı’m, ĺ’ıḣujxer xaşıpıćı  zıḣuće yapedede tıjın psışöáĺe yia-yımia? Tıjın psışöaĺe zimier, kézımıhaćirer źem xağahaştığep. Á ĺeḣanım wızkéqoćıxer be zereşıağem peé, á sımeceğur źem pımıhan peé tıjın psı şöáĺe kızdırahaćıştığ.Bu yazı 600 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
TXAQOXER
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI