Bugun...ZEBAY

Tarih: 03-09-2015 10:21:51 Mefeyequ: 03-09-2015 13:18:51 + -


Zebay Wurımxeme kawćığe zı Adıǵe beneqoáğ


ZEBAY

ZEBAY`I  YİOTEJ

 

Zebay  Bıfım yişewo, Kéámil`ı yişığ. Bıfım, şewiṫure pşeşiṫu yiağ. Zebay benaqow éále blane şıtığ. Bıfım yiwunağo, İverönü koájem yipşere hablem şıağ. Zebay, yinıbjıéğum mı koájem peblağe Endikpınar koájem desı Wurımxeme kawućığağ. Zebay`ı yişı  Kéámil tetıwuneğuğ ay yiĺ`ıjığodedem re sesı élešıqoğor zetéteraze jaćeşüxe utew ĺ`ıjığe, yişhağuse yiwujım kişejığew ari nıwojı ḣuğew zedepsewuştığex. Deqoáğe zı pşaşe re kişiy yişüz şinejığew, Nazım yiše zı şawo yiağ, şhaém ar koájem demıse xamem şıağ.  Yejıriy yişhağusiy jı zereḣuğexem peé ǵıénı, thaçü pşenı, haluğ ğajenı fede ofı kınixemće zağore séáne apıağu yafeḣuştığ. Yadiyi sızıqorem Kéámil`ı yiḱo`i siriğaṫıshatiy kıs`uwupş`ıhagorem siğaguşıaştığ. Mo zı wored kısfaoba yiogorem woredxer kısiğaoştığ. Zı bğuće yijaće a şifegorem fes`ore woredıxeme kadeutiy hoho hoh ow kısdehaşxıştığ. Zıśeće kısçımığupşejırer zı mafegorem yadiyi sıqoáğew yişhağuse şay yiğajöáğew  “şay kesćığ wunem kihi téğaşü`” yiuy Kéámil`ı kécağ. Kéámil`ı sıape yiwbıtiy wunem sızdirişiy anem sipiğaṫıshağ, yişüzı ĺako éte apçe bje ṫum şay kariğaḣuy seri zı agubje šıqugorem şay kısfiriğaḣuy sapaşha kıtirğawuçöáğ.

 

Axer yaşayxeme yaşöx şhaém se seşöne sıgu faqorep seşörep. Nıwom; “a sıéál ha wémışöre febaşa, mesa?” Yeozı kısewupş`ı, seri sıapeće yejxer zereşöre şayıbjer  yaseğaĺeğu ĺ`ım sıguxelır guĺitağ yişüzı; “ar zıfemışörer woş`a? A şayır wo zifibğaḣoáğe agubjem yigu yeuğep tetızeşörem fede fay” yirıoáğ. Şüzım; “arı ade ay apızını yiwbeteşt” yioáğ. Ĺ`ım; “yiwbeteştep kifiğaḣu` yiwbateme yerewbat ziy ḣuştep” yiuy apçe şayıbjem kısfıriğaḣoáğ.  Ĺ`ım; “woĺeğoá mo şayıbjer zeriwbıtırer, zerefesakırer yiwbetene weoá” yirıoğağ. Kaqow yıdiyi şışıxeme zıgoreće Zebay`ı yiguğ yaş`ıme yinepsıxer kéxıştığ. Seri  zıfeğırer sımış`e nabe nabe sépĺıştığ. Bıfımko Kéámil wuneğu değuğe. Wunem timısı zıḣurem tıwunaṕe kiğağuneştığ, xaşöm tışılaje zıḣuće, pşeğaşham ćase tıkızınerem tıbılımxer yiriş`ıhajıştığ tıçeteş pşer yiğapıtejıştığ. Zeĺ`ejım  yişhağuse nıwori feştıxeme yadiyi qojığ. Xamem şıe yiko keqojıfe yawune zeğoćıdede kenağ. Yapere yecaṕer sıwuxiy  fızegu yecaṕem sışece bete ğetxapem zı thawmafe mafegorem ṕom sıxeĺew sışıĺı  bete séáte pşer kıuxiy “wuşıĺa, cıre nesıfe wuşıĺıne wuwćıtereba? şecağo meḣu bet pase wuketece zı ofıgore pş`eme ḣuştıba?” kısiuy kısešešağ seri; “sıketecıme ofew sıd ćeştığ” zéseom, “ofa wumığotırer şeḣo ofı wumığotıme zı şıǵı ğaṫısı, mı şıler xaşöm yitew melaje wo wuşıĺ” kısioáğ.  Seri sıketeciy aşewum zı şıǵıgore zğaṫısın s`uy  ofım yiwujı sihağ. şıǵır zışızğaṫısıne zıtésuwbıtağe ćıṕer sṫıne sıḟejağ, arıṫıće zı ṫo sızéṫem mıjöm fede pıte zıgorem sıuş`ağ santim zawle moće mıće sıdéwoćığemiy sıblemıćışü zeḣum sersere “mı mıjör xatem yimıfe mızṫequdedem téterezağa” s`uy ṫequy sıgubjığew, a mıjör sıwbetene sızerefeĺeéw sızxewom arıṫım yipe zıgorem zerepxırıćığer guśafe sćığe, ay yianeğune kesṫıhiy cerzıće ş`ığe ğojıbze  şewonım fede kubew zıgore kıésxığ.

 

Pesere šıfıme kaénıjığe éṫağegore zğotığe s`ow sıguşü`egorem wunem yishağ séáne; “sıd a kephığer” zéom “séáte teşıı`? zıgore zğotığe yezğaĺeğuşt” zıseom séáne sıa éĺım pıpĺıhiy “wöáte yisep kızıqojırem yedğaĺeğun” yiuy dğaıĺığe. Pşeğaşham séáte wunem kızeqojım séáne; “cıre nesıfe te wuketığ? mafem yene tıkıpepĺağ, wuşawo éṫağegore yiğotığ te tépĺığ şhaém ziy xetćıćığep wo ze yepĺıba mır sıd şöoá” yiuy zireğaĺeğum séáte; eşxıṕšıy “ar sışınajı yi wodıcın” yioáğ. Yioáğem feoáğer zexetımış`ıćew nabe nabe tépĺı zeḣum kıtfiotağ. “Mı wodıcınır yipeće Endikpınar koájem desığe Pontus Wurum`xeme kaénığe çılıse wodıcın”. Wurımxer koájem zıdećıjıxem, axeme kaénığexer zağoreme yapḣoátiy kahığ, axeme sışınahıj yaş`ığe quy ayı mı wodıcın zakor kihığ, séáte zerimdeştım peé ari ay yirımığaĺeğo  yiğabıĺığağ.

 

Yiĺes zawule zıtéqom zımiy şhamıpe zeḣum séáne çetıxeme psışöáṕew yafiğawuçüğağ ar yaṫem yiş`eğı kıénejığ zarı” yioağ. Séáte yiguğ kiş`iğe mı Wurımxer xetığex ha yakoáje dećıjığex? Axeme yaguğo sıxafiy, zezğaş`e siase neha bexemće séáte séwupş`ı sızféjem séáte: “Se yiles 1919`ım sıkeḣuğ,  se a ĺeḣanım sıéle šıquğ se sćexerer tapereme kaojığexer arı, axemiy zetéfığe zıgorexer kaojı tar şıpke tar pšı sćerep şhaém se zexesxıjıxemće moreşte ḣuğe” yiuy kiotene féjağ; “Te tapereme kızaojıremće Endikpınar koájem Yermel`xem re Wurım`xer desığex. Axeme Türk bzeće (Koca Anastas) ziraore Anastas Makaryos, thamategore yaağ. Ar Endikpınar akoájem demıse Erbaa kalejiyem wune re ofı ş`aṕe şiriew ay desığ. Tokat kalem yianeğune şıpsewure Wurım`xem re Yermel`xeme yaperıtığ”. Mı guğom peé yiwujım sızécağe txığeme kaxesxığe ş`enığexemće; A ĺeḣanım Erbaa kalejiyem şıpsewure min 27 šıfıme, yaminı 3 fedizır Wurum re Yermel`xer arığe. Ay feşhafe Erbaa'm, Çediğen, Endikpınar, Gölönü, Kırkharman, İşkili, Kozlucan, Ilıca, Kızöldüren, Herizdağı, Kalaycılar, Karapınar, Sarıgöl, İncesu, Gökçeşme re Halilekinciği koájexeme yaşıpsewure šıfıme yazećerer Wurım re Yermelığex.

 

Erbaa'm detı leĵaṕexeme, şefaṕeme yazağorexer axeme yayağ. Axeme yazağoreme yašexer;  Tüfekcioğlu, Abıcıohanoğlu, Mandikyan, Asador, Analon, Anastas, Zadıroğlu, Darıcıoğulları, Süzmeziyan, İstefehan aze, Ohannes aze, Karabet aze fede šexemće yaş`ejıre Wurım,Yermelxer arığe. Axeme yazeće akçeće, Anastası zerekotığexem peé Anastas` amalışüxe yiağ.Türk bzeće (çete) ziraore źe zew`ığe ş`ıće yime zewoáqow, aşexemće wuzedığe, meḣacew nebǵe 60 ḱupır yiğaorış`eştığ.  Tokat kale aneğunem şıpsewure Türk koájeme yatéwoştığex, yazewoştığex, yaṫeiştiğex, yawunexer, yameşıxer yaşü`ağasıştığex. Bıfımko Kéámıle yışı Zebay kawućı nesfe ay pemış`ıće te tıkoáje re tıĺepkıme yayağe kirağaće şıtığep. Séáte yane Saadet`ı ; “axer lejaqo kıtfeqoştığex ya bzıĺfığexer tütün ofıće kıtfelajexew tıwuneme yarisıştığex” yioti kiotejıştığex. Zebay kızawućı kışnewujı piyi zefeḣuğex yiĺes başe ṫemıqo koájer gum kıraniy Yunanistan`ı ḱoşıjığex”. Séáte, “Zebay ha kawućığ sdeşte ḣuğe?” s`uy sızéwupş`ım; “se kas`orer zexesxığexer arı, yişıpkaṕe zeresımış`erem peé guşıar zepeézğaşı siasep, zebğaş`e wiaseme ĺ`ıjıxeme yawupş`iy zeğaş`e” zéom “yişıpkape xetı yiş`en şöoá?” S`uy séwupş`ığ. “Marı tıwuneğu Hapepxı Mahmud`u yiş`ejını fedize nıbjı yiı` cay yiş`eşt” yioáğ.  Se yiğo sizifere zı mafegorem ay yidiyi sıqonızı kézğaotenızı stxın s`uy sıgu yisḣuhağ. Zı mafegorem kézğaotenızı stxın s`uy, Hapepxı Mahmud`u yiwune sıqoáğ. Mahmud wune pşeupem pḣexeme yatése şıse sıtéterezağ selam yesxiy yidiyı séṫısexığ. Yipsewunığe re yişıtıće sızéwupş`e kışnewujı sızfeqoáğer fes`otağ cı wo kısfeṕoáteme stxın yes`oağ. Şhaém yinıbj hazere zerexeqotağem peé yes`orer tereze yimış`e, sémıwupş`ıme yej yeje ziy kimıoátew, “moreşte ḣuğe yao” şıpka zıs`orem “hıı arı areşte ḣuğağe” fedem nahıbe guşıe başe kıpısımxışö sıkeqojığ. Ar ḣuğep s`uy ay pémış`e zıgoreme sawupş`ıne yawujı sihiy yizećerer zı nebǵem kiotejığe şımıtew nebǵe şhafıme kaotejığexer stxığex. Zı mafegorem séteşı nahıém yiwune sıqoáğew tınıse yate Adil yawune yise sıtéterezağ. Tıguşıa bete, stığeme yaguğ  zıfseş`ım, Adil`ı se a ĺeḣanım sıélağ şhaém ḣuğexer seş`ejıx zéom sıguşü`ağ. Ay sewupş`ıgorem kiojığexer adereme yaxestxejığ. Miy yiguğ kızfesćırer mır zıḣuğem ay fedize yiĺes başe témıqoáğe bete zereḣuğo ş`ıćer zeramıtxığem peé ş`exe yaşığupşejığ. Mı xeğogum yisı tı Adıǵeme yej yabzeće yatxığe ziy yeap. Ay peé yaş`ağeri, yaşha kıriqoáğexeri yaşığupşejiy qodıjığex. Mıtxığew guşıaće kaotejırexeme yiznıkor şıpkeme yiznıkori yeğaḣuğo meḣu.

 

Zebay sıdeşte kawćığ?

Zebay kawćıfe Wurımxem re tıkoáje desı Adıǵexer zezeğew zexeha zexeće, of zedaş`ew şıtığex. Saadet; “Axer kıtfelaje zıḣurem thawmefe mafem pémış`ıre mafexeme lejene kıtfeqoştığex, axer thawmafe mafem çılisem popım yedeune zereqoştığexem peé lejene keqoştığexep “ yaozı kaotejı. Nıse keşeğu zexetıxeme, yirağableğeştığex. Cay fede zı cegugorem Anastas cegum yireğableğağ. Anastas re yiğusexer pşeğaşha wujım, cegum keqoáğex. A şeşım yewoáğex, kéş`ağex, ceguğex şeşım yenew ya aşexemće woáğex. Tıkoáje şışıgorem yeteṕaşeme kaénıjığe zı şüxençıgore yiağ, a şeşım ari a şüxençımće wo zeḣum, şüxençım yiwo make Anastası yigu rihağ. Ze mo şüxeçım sejüğapĺına?, ze woğo sıjüğawona? yiuy şüxençır yairixiy pıpĺıhağ yiwuzediy wağe cade yigu yeuğ. Nefşağo nesıfe zexesıxiy zebǵırıćıjığex.

 

 

Zı thamafe yiwujı Anastas`ı, tıkoáje ĺıqo kiğaquy, yej yakoáje peé “zı cegu zeuş`egore şıtıézı, Anastas a şüxençım hafe fay kıseşütıme sıgoápe ḣun” yiuy koájem yithamateme karioáğ. Axemiy şüxençır ziyem make yirağauy kirağacağ. Yişüxençı Anastas hafe zerefayer yiraoáğ. Se aşer hafe stew sıxabzep şhaém şö yeqo şöĺeğume kısfeşühıjıne şöome kışöstın yiuy thamateme karioáğ. Thamateme, “te kıfedğahıjışt “zaom quy şüxençır kihiy karitığ axemi ĺıqom yiratiy yirağahığ. Zı maze téqoağ şüxençır kırağahıjığep, meziṫu téqoáğ kamıhıjı zeḣum Anastası, şüxençır kéğahıj yauy make yireğauğ, şhaém kariğahıjığep. Şüxençır kihijıne ĺıqo zıféğaqom, Anastası;”a şüxençır kıt`aéqodağ dğotıjırep zıdğotıjırem kézğahıjışt” kıriuy ĺıqor kiğaqojığ. Ay yiwujı yirağazıpe zeḣum “a şüxençır qodığ dğotıjırep ay şüxençım peş`ığe pémış`ı şüxenç kışöstın” yiuy maka kariğauğ tetiyeme, a şüxençım terıće feoáğeşüxe yiı`  ar téáte ṕaşeme kaénığe zereşıtım peé teğaşü`e yauy yadağep. Şüxençır zıyemiy te kédğahıjışt yauy yirezğatığe thamateme; “yetiy te kédğahıjışt şü`uy şüxençı ş`ağor yesejüğatiy sı aşe sıxejüğaćıjığ sıd şüćeştımiy kejüğahıj” yareozı yireğazıx. Areşteće tetıyeme şhaqo yaş`iy wunağome yaşiriguşıaxe féjağex, a ḣuğer zexezxığe nıbjıéxemi şhaqo yaş`ığ. Axeme yazıreriy Zebay`ığ. Zebay kızşawćığe ćıṕe re kızarawćığe ş`ıćer zetéfığe kaotejı se mıxeme yazıremće kes`oteşt. Bıfımko Zbay`ı Türk bzeće yiše Mehmet. Zı mafegorem Zebay ğogu ujım ute, Anastas`ı şıwo nebǵe zawle ş`iğe blećıxe bete yauş`ağ. Kıpeblağe zeḣuxem Zebay; “Anastas cawurujır hafe yaipxığe şüxençır ha kéámıtıjıre? Cıdedem a wuztésı şım wukéxınızı wo sadiyi wuşıtew mo kıpş`iğıxer bğaqonızı a şüxençır kébğahınızı  se kıseptıjışt amırıme a şım wukesĺeşöxışt” yiuy yeğoǵığ. Anastas`ı zişü`imığaş`ew yirımıźağem fede ziy kıpimıojew kemıwuçö yiğogu riqo zeḣum Zebay ćeĺejağ, Anastas; “benaqo Mehmet saşıu wukemıqu` kozğawonıx” yiuy  kéğoǵığ. Zebay,  ay yioáğem yimığape tébenen hazere zeḣum, Anastas`ı yiğuseme  şöéw yiuy zéácem axeme yazırer Zebayı ćeraḣoće kéwi kiwućığ. A kéwağe nebǵer yipeće Zebay re are zereş`ejew zefeşü`e zesemerkewo mı yiş`ağer yemıpesıne zı nebǵağ.  Mı ḣuğer zıĺeğuğe a aneğunem şılajere šıfıxer guaxegorem yidiyi şağex, tıkoáje make deyir kirağauğ.

 

Kuĺfığexer zerewğoyi zebay kahıjıne qoáğex. Axer zerewğoyığew  a bğum qoxe bete cawurxer aşexemće  maşü`e karaş`ıĺ`ağemiy qoxiy Zebay`ı yihade kahıjığ. Hader yiwune kızirahıĺ`em,  Bıfı`m yiwune gu kéwo maşü`e yifağ. Ay yiwunağo zako şımıte yigu kéwo koájem desı šıfıme yagu yiğasığ. Sıdeşte yagu yimığasın sehatiṫu yipe psewu tawo yiofı yiwujı yite şıağe nıbjıé éále blane ş`ağor ḣuğor yamış`e kawućiy xećıjığex. Sıd yaş`eniy, zerewğoyıxi kexaṕem şağaıĺıjığ. Mır kızaotejım se sıšıqo Zebay`ı yiguğ zaş`ırem, Bıfımko Kéámıl`ı yinepsıxer kızfétekoxıştığer guĺıstejığ.  Ay kışnewujı cawur koájem yišıfıxemre tıkoáje yišıfıxer pıyi zefeḣuğex. Mafe téqo kesiy mı yaşha kıriqoáğer yafemıatıje şhaqo zış`ığe, koájem yinıbjıéxer zerewğoyixi Zebay`ı yiguhagubj  Anastas`ı tiraxıjıne yiraḣuha féjağex. Şeşıre zızerewuğoyixerem  Anastas zerawućıştı ş`ıćem yiriguşıaştığex, şhaém yawućıne yiguğ zaş`ıre šıfır, a aneğunem yi Türk koájeme yatéwo belaha nebǵe meḣacexer yiew, aşe be yie, šıfı be kote, Türkiye duwolım peénejew ĺ`ı šaṕo zıgorağ. Zağoreme kızéraojıremće zérewoştıxe ş`ıćem gupsefew téwbıtağe famış`ışü zeḣum yaxezırem; “se miy fede ofıxeme yafeaze zı šıfıgore seş`e, ze ay téjüğawupş`iy ay zığogu tiğaĺeğume tépĺın” yarioáğ. Aderxeme yazırem; “xet ar?” yiuy yewupş`ığ. Aderem; “şöri yiše zexeşüxığeştın, yiše yiğauğe zıgor Fatlı Ali Çavuş yirao zı ĺekopxıgor”. Zağoreme; “teş`e” yaoáğ. Adere yazırem; “ar te şıpsewure, tıde şıdğotışt?” yiuy yewupş`ığ. Aderem; “Niksar kalejiyem peblağe Fatlı koájem şepsewu şhaém zağore Erbaa kalejiye baźarım şefene keqo ar kızıqorem tıdeguşıan mıḣu ḣume yikoáje tıqon” zéom aderexeri ḣune xepĺağex. Zı mafegorem baźarım şefene qoáğexew kaquha bete Ali Çavuş keqoáğe zaĺeğum nebǵe zawle zerewğoyıxi Ali Çavuş`ı uş`ağex. “Ali Çavuş` teri wo tıkıpepĺeştığ” yiraoáğ. Ali Çavuş; “sıdı peé şükıpepĺağ şügukéwo kaşü`o” zéom “zıgorem tétımıwubıtö zı ofıgore tiezı wo miy fede ofıxeme wafeaz arızı miy peé ze wo wugupsıse zedğaş`e tias arızı yiğo witıme zeuş`aṕegorem tıjüğaṫısiy ṫequ` tiriguşıan” yiraoáğ. Ayi ḣun yiuy zeuş`aṕegorem ṫısıxiy şayxeri karağahi yagu yiĺır Ali Çavuş`ı faotağ. Yiraoştı gukéwor zawuxım, Ali Çavuş`ı; “mac ḣujın şüfesak Anastası yiğusexer ş`iğew yipe zepşüwupş`e şöwokon, axer mı ofım şöy neha feazex ĺebeku şöámığaźew şükawućın. Arızı şüzfesakıjıgorem ar yizeko zışıtgorem téjüğaterezenızı şüwućın fay neha amırıme şöáfirıkuştep” karioáğ.

 

Zağoreme kaoĵıremće Anastas zerawućığe şüxençıxeri hafew Ali Çavuş`ı karitığe yao, zağoremi şüxençıxer tetıkoáje desıme yayağ yaozı kaojı. Ali Çavuş`ı karitığe akılım yagu yeuğ koájem kızeqojıxem ay kızerioáğem fede Anastas sıdığo yizako kanere fepĺırıxegorem zereğaş`ağ. Anastas`ı yiwune Erbaa kalejiyem detığ şhaém zağore yej yakoáje Endikpınar re tetıkoáje İverönü`um yafızegu kinere a ĺeḣanım yiše Erzenus nepere yiše Evciler ziraore koájem desı, Koca Ömer ziraore zı ĺekopxıgorem yiwune kaqotiy şeşım ay yiwune yiĺıştığ. Anastas`ı, Koca Ömer`ı yişüzıće yiguğ yaş`ıştığ. Tetiyexer zı şeşıgorem zerewğoyığe zexes yaş`ı bete Zramko Yunus`ı yiğusexeme; “se Anastas`ı yizeqoáće sıfepĺırığ mı cawurır zağore Koca Ömer`ı yiwune keqozı ay şızexesıx şeşımiy ay şeĺı,  fehazere tışısınızı  ar a wunem kızıqorem tıpeṫısınızı yizako tédğaterezenızı tıwućışt”  yarioáğ. Yinıbjeğuxeme; “xet xet tizeş`iğe tıqoşt tıde tışıpeṫısışt?” Yauy yewupş`ığex. Yunus`ı;Yape mı ofır zıtéfere Zebay`ı yişı Kéámil ay tiş`iğe se re Muṫalib, Said, nebǵe pĺır tıqome yikun, zıgorece zı mıḣun xeḣuhaw tıfemığaśaéw zejüm tifeme adere tınıbjeğuxeri tızṕeṫısğem peblağe yamıĺeğunxe koğuxeme yakoresıx. Tıde tışıpeṫısışt zaom, Zıramko Yunus`ı;  “Koca Ömer`ı yiwune tame değo zışıpĺeğo ay peblağe zı werzeşıgore şıt ca worzeşım tihanızı ay tışıpeṫısışt.” Aşewum cırem kışnewujı Anastas`ı tıpejüğapĺ kızıqorem tıpeṫısın yauy zebǵırıćıjığex. Zeraoáğem fede zı mafegorem Anastas Koca Ömer`ı yiwune keqoáğ. Ar kızereqoáğer zızexaxım a pşeğaşham yewone qoştıxeme ya şüxençıxer yaştiy zitirağpsıhağ şeş nıkom yejexiy Koca Ömer`ı yiwune peblağe zı werzeşıgorem yihağex. Werzeşım Koca Ömer`ı yiwune tameće ğezağe depkım şüxençı pexer yirağazıćıne ğoánexer faş`ığ. Yunus; ze şükedau` mı Anastas pşediyim wunem kéćızı mo wune tame śıpem tétı psıwunem maqo cay nesıfe make sake tımığao tımışıyew tışısıt” yarioáğ. Pşedıyi  woḣufe mışıyexe pese şısığex. Pşediyim Yunusı zerioáğem fede Anastas wunem kići psıwunem qo zeḣum  Kéámil guzejöáğe guperıpe kıfaquy yiaxer ćezezıgorem hadi téjüğawoba ha şüşıt zéom, yiguperıpe şiğağupşenı peé Yunus, Kéámil`ı yinepaşö yewuy “şümguzajü` ze psıwnem derahi kıderećıjiy caşewum téwoşt şhaém se atéş seofe şüxeçı jüğawokon” yarioáğ. Anastas psıwunem kıdećıjiy mıxeme yabğuće yigupe keğezağe aneğuner kipĺıhagorem zızepikuyı bete, Yunus`ı cı şüwućı yiuy Türk bzeće ateş yariuy zeş`iğıxe şüxeçıxemće yewoxi yawućığ. Koca Ömer`ı yiwune tame tétığe Anastas tamem kéfexığ. Said`ı Anastası yia pıĺı dışe aĺınır yiape pixıne yetḣoáğ pimıxışü zeḣum yiape şejıyeće piwupş`iy aĺınır zerepıĺew aḣoámber yijıbe yirıźağ. Ay nesıfe moće mıće yakosı  yawuj yit ĺıpĺaqoxer kınesığex. A aşe wo makexer Kopeç ćıṕem kićıjı bete şıjeće zexezıxığe Anastası yişınahıé Aslan yiş kızerawćığer guśafe yiş`iy guagorem kaşiy yişı yihade zitireźem ariy azṫequm şawćığ. Cıre nesıfe šıfıxer yezğawuće düwelım şha fezatıre mı šıfı meḣacem yihade yapaşha yitĺhame Türkiye duwelım guşü`aṕş`e kıtitın yauy, Anastası yihade zı çüḱu zeétım yiraĺhiy Erbaa şıharım yiraşexığ. Ar zıĺeo kızeuş`ağe šıfıxeme; “marı şüzşışınew şözğazıştığe Anastas cawurıjır, cırem kışnewujı yiyağe kışüğaćıjışüştep” yaraogorem hader kiraşećı bete düwel ofım xetı nebǵegore yadiyi kaquy “şö sıd şüćere, hapsem şüéha şüéása? ş`exe zıjüğaqod zeşümığawubıt şüzawbıtırem hapsem şüiraźeşt” karioáğ. Ar zızexaxım mıxemiy hader ḱum yiraxiy hader ay kışaniy guzejöğuće zéramğawubıte koájem keqojığex.

 

 

Türkiye`m yisı zağore Wurımxem re Yermelxer, 1 Jöneğu 1923 yiĺesım Lozan şıharım Türkiye re Yunanistan duwelıme yazfağu zedaş`ığe zezeğım yeğazığew,  Bıslımen ĺepkı zeḣoćıće miy şıpsewuştığe Wurımxer, Yermelxer  yaćıṕe yirağaćıxiy. Yunanistan`ı kıraşığe bıslımenxer, axeme kaénığe ćıṕexeme yirağaṫıshağex. Séáte yane Saadet`ı Wurımxeme yapeé kiojığexer; “ zı mafegorem şıwo nebǵe zawule tıpşeupe kıuhağ. Salih efendır wunem yisa yauy kısewupş`ığex, seri yis sıkécen  yas`uy wunem shajığ Kur`anı yece şısığetiy ziy yesımıo sikićıjiy yecezı ṫequ ş`eme keqoşt zaseom, te ğogum tıtéhaştızı teguzajö yaoáğ, sıd şügu kéwor zaseom, mı şıxeme yatéş`ıhağe şećı topxer ay kédğaıĺıĺ`e  tias pse kıtpıte tıkıxećıjıme kıtitıjın tıkıxemıćıjıme şöşüye ḣujın, wunem haluğ yiĺıme haluğgore kıteptıme tı goápe ḣun,  keṫoáğeri Salih efendım yeuy sıd yiore ze yewupşı` yaoáğ, wunem yiş`erış`e sihajiy kısaoáğer yes`oáğ. Ape kısfiş`iy ze kewuçü`  mac ḣujın ziy kaipxıkon zıśe karamığaıĺ yiderep yauy ğogum téhaştıxeme yafirikune haluğ yatiy uğaćıjıx kısuy wurım şıwoxer areşte uzğaćıjığağex, sıgu kećı kesiy axer yeğazığe zereşıtığexer sıgu zérağuğor kısçığupşejırep” yiotiy kiotejıştığ.

 

 

Séne yane Makpule`em mıy Wurımxeme yapeé kiojığexer; “se sıpşaşew Semegu Kérim`ı yiwune haé sise zı mafe, şıwo wurımxer pşeupen kıuhaxiy şećı be kırağa`ıĺıĺ`ağ. Şıwoxer pşeupem zereoćıjıxe wunem yisı bzıĺfığexer şećıxeme zırıze yapĺıxiy cenapḣe yaş`ıne zebgiratḣığ, ay pete Kérim`ı yiko Kéázım`ı şüxençır şü`eĺe jır ufefe wunem kiĺedağ, te qoáğex, te qoáğex a wurımxer yiuy guzejöğo yawupş`ığ axemi wo wukızéwupş`erer mı şećıxer kezğaıĺığer ara? yaoáğ ”  arı axer te qoáğex zéom kulace bğumće dehağex ziraom yişı téṫıshiy yawujı yite yaĺıqoáğ. Zımafe zawle kışnewujı kulacem yawućığe cawurxer şağotığ. Axer zıwućığer xetimiy yağotığep şhém se axer zıwćığer Kéázım arew guśafe fesćığağ.” Yioştığ…

 

 

ZEBAY'I YİĞIBZE

Tığoşeşı yene wusıpş`ıhağuğ sışaw

Sıkıpĺıbanekesiy wukı`apıćıştığ

Pşediyim sıkızetecım wuṕo wuxeĺı zeḣum sıguşü`ağ

Sıpş`ıha guğası wukabarı yirixığ sışaw

 

Wuqoáş`e wuşıguğiy ĺ`ığe zıxemıĺı šıfım wuşıhağ

Ĺ`ığe zıxmıĺım cawurım şü`ığe pıpxına

Sıd fiṕ`ofığ şılem yiaşe kaipxıjıne ha yiwujı wihağ

Koájem yişhaqo wupse tébğaqodağ sışaw

 

Sıde zısćıjın te wukesxıjın cı sışaw

A sışawo dax cı sıdeşte  kem wuésĺhan

Yikeşeğu kınesığ zı nıse kısfişet s`ow sıéguşü`ı bete

Keşeğu wuramığafe mı dumayem wutiraxıjığ sışaw

 

Hatko Nuri Ersoy
Kıxećıṕe: Hatko Nuri Ersoy

Mı kebarım 1897 fedize yecağex.

FACEBOOK PIUH
Pıuh

ADERE TXIDE Kebarxer

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI